Špecialista na bezpečnosť (M/F)

DESCRIPTION

V spoločnosti Amazon veríme, že každý deň môže byť dňom, v ktorý urobíte prvý krok; deň, keď sa rozhodnete čeliť novým výzvam; deň, ktorý patrí len vám. V tento deň sa môžete stať súčasťou niečoho veľkého, premeniť svoje sny na skutočnosť a byť súčasťou spoločnosti, ktorá zmení váš pohľad na život. Je to odhodlanie a vášeň. Sme to my. Amazon

Momentálne hľadáme Špecialistu na bezpečnosť, ktorý sa pripojí k nášmu tímu a zohráva kriticky dôležitú úlohu pri podpore funkcie EHS v našom vývoznom sklade (FC). Úspešný kandidát musí byť skúsený, inovatívny, praktický, aktívne orientovaný na zákazníka, s mimoriadnym citom pre bezpečnosť, so schopnosťou identifikovať, koordinovať a riadiť neustále zlepšovanie v oblasti bezpečnosti a schopnosť zaangažovať partnerov v rámci prevádzky a tímov podpory. Úspešný kandidát bude podriadený priamo Manažérovi FC EHS.

Kľúčové úlohy a zodpovednosti zahŕňajú:
 • Pomoc Manažérovi EHS pri zabezpečovaní plnenia výkonov v oblasti Bezpečnosti spoločne s osobnými, tímovými a funkčnými cieľmi, riadenie a/alebo organizovanie školiacich programov pre kritické témy FC EHS
 • Podpora a implementácia programov EHS v rámci operácií FC
 • Podpora FC v aktivitách súvisiacich s vyhodnotením kľúčových rizík
 • Podpora obchodnej činnosti so zabezpečením zhody s miestnou a európskou legislatívou
 • Zaistenie zachovania neustálej presnosti systémov EHS z hľadiska dopĺňania hlásení o nehodách a potrebnými podpornými dokumentmi, aktuálnosti doplnených empirických dát, ktoré pomáhajú Manažérovi EHS pri príprave/vydávaní pravidelných a mimoriadnych hlásení a hlásení s kľúčovými dátami
 • Pomoc Manažérovi EHS so zostavovaním programov pre prevenciu nehôd, aktívne prispievanie k zlepšovaniu bezpečnosti na pracoviskách a pozitívne ovplyvňovanie trendu nehodovosti
 • Príprava odpovedí pre poisťovne/právnych zástupcov v reakcii na ohlásené škody na zdraví
 • Účasť na programe auditu bezpečnosti EU FC EHS
 • Koordinovane a zaškolenie nových členov tímu pre riadenie procesov bezpečnosti
 • Zastupovanie Manažéra EHS podľa potreby
 • Organizovanie, podpora a prispievanie k stretnutiam Komisie FC pre riadenie bezpečnosti
 • Organizovanie a vykonávanie základných prieskumov a kontrola v prostredí FC, v procesoch FC, zaisťovanie bezpečnosti a koordinovanie postupov zamestnancov
 • Akékoľvek iné opodstatnené úlohy.

ZÁKLADNÁ KVALIFIKÁCIA

 • Preukázateľne disponuje vysokou úrovňou porozumenia základnej/relevantnej legislatívy EHS
 • Kandidáti disponujú vysokoškolským (alebo ekvivalentným) vzdelaním síce nie v odbore bezpečnosti, ale majú podobné skúsenosti v odbore.

PREFEROVANÁ KVALIFIKÁCIA

 • Kvalifikácia/skúsenosti v súvislosti s postupmi Lean, 5S a Kaizen


Amazon je zamestnávateľ, ktorý poskytuje rovnaké príležitosti. Pevne veríme, že zamestnávať rozmanitú pracovnú silu je kľúčom k nášmu úspechu. Rozhodnutia o prijatí do zamestnania robíme na základe vašich skúseností a zručností. Vieme oceniť vaše nadšenie objavovať, vynachádzať, zjednodušovať a budovať.
Spoločnosť Amazon berie ochranu vašich osobných údajov vážne a rešpektuje zákony EÚ aj miestne zákony na ochranu údajov. Ak s tým nevyjadríte svoj nesúhlas, predložením svojho životopisu dávate spoločnosti Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v elektronickej databáze prevádzkovanej spoločnosťou Amazon Corporate LLC. v USA alebo niektorou z jej pridružených spoločností na účely posudzovania vašej vhodnosti na túto alebo budúce voľné pracovné pozície a na realizáciu procesu vášho prijímania do zamestnania.
Ak by ste sa kedykoľvek rozhodli, že chcete, aby boli vaše osobné údaje odstránené, stačí o tom informovať spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva. Spoločnosť Amazon bez vášho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje žiadnej tretej strane. V rámci procesu pohovoru vás môže spoločnosť Amazon požiadať o povolenie na to, aby spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, mohla samostatne overiť údaje týkajúce sa vašej žiadosti a vaše osobné údaje prostredníctvom tretej strany, ktorá takéto služby poskytuje.
Poslať spoločnosti životopis
ID: 2974529   Dátum zverejnenia: 11.10.2017