Snr Reliability Engineering Technician (m/ž)

OPIS:

V spoločnosti Amazon chceme zamestnať skúseného pracovníka na pozíciu Senior Reliability Engineering Technician, ktorý by sa pripojil k tímu v jednom z našich vysoko automatizovaných a rýchlo sa rozvíjajúcich distribučných centier.

ÚČEL PRACOVNEJ POZÍCIE:
Pozícia Senior Reliability Engineering Technician sa zameriava na zabezpečenie dodržiavania bezpečnostných predpisov a zásad, zabezpečenie včasného vykonávania preventívnej údržby pri vysokom štandarde a na zabezpečenie vysokej úrovne dostupnosti vybavenia prostredníctvom trvalého zlepšovania.

ZODPOVEDNOSTI:
· Vytváranie modelov osvedčených postupov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a monitorovanie zapojených osôb, aby sa zabezpečilo, že budú dodržiavať predpísaný vzor.
· Osobne sa zapájať a preukázať úroveň vedomostí experta na procesy pre všetky MHE v budove.
· Koučovanie a dohliadanie na technikov na zmene.
· Podpora priameho nadriadeného a dohľad nad zmenou v prípade jeho neprítomnosti.
· Zabezpečovať vysokú úroveň dostupnosti vybavenia pre našich interných zákazníkov.
· Podpora trvalého zlepšovania systémov štandardným spôsobom v rámci siete EÚ.
· Vyvíjať a udržiavať dobré pracovné vzťahy naprieč všetkými úrovňami v organizácii.


ZÁKLADNÁ KVALIFIKÁCIA

· Viacero schopností v elektrotechnike aj strojárstve s najmenej 5 rokmi skúseností v oblasti automatizácie alebo komplexných prostredí MHE.
· Solídne základné vedomosti o riadiacich systémoch na báze PLC.
· Skúsenosti s používaním CMMS (počítačový systém riadenia údržby) na plánovanie proaktívnej údržby a evidenciu reakčných úloh.
· Pochopenie OEE a metriky výkonnosti vybavenia.
· Vedomosti o zákonných požiadavkách, ktoré sa musia dodržiavať.
· Skúsenosti s dohľadom a riadením mladších technikov.
· Skúsenosti s riadením zmluvných partnerov.
· Doložená schopnosť riešiť problémy v stresových situáciách.
· Schopnosť komunikovať (písomne i verbálne) v angličtine a miestnom jazyku na úrovni CEFR B2 alebo vyššej.
· Schopnosť pracovať na zmeny v prostredí, v ktorom sa pracuje 24 hodín denne/7 dní v týždni.


PREFEROVANÁ KVALIFIKÁCIA

· Preukázaná schopnosť dohliadať na a ovplyvňovať iné osoby v tíme.
· Preukázaná schopnosť vyrovnať sa s viacerými úlohami a správne stanoviť priority pri rôznych projektoch a pracovných zaťaženiach.
· Skúsenosti s riadením viacerých zmluvných partnerov.
· Skúsenosti s prácou v prostredí s viacerými prevádzkami.


Amazon je zamestnávateľ, ktorý poskytuje rovnaké príležitosti. Pevne veríme, že zamestnávať rozmanitú pracovnú silu je kľúčom k nášmu úspechu. Rozhodnutia o prijatí do zamestnania robíme na základe vašich skúseností a zručností. Vieme oceniť vaše nadšenie objavovať, vynachádzať, zjednodušovať a budovať.
Spoločnosť Amazon berie ochranu vašich osobných údajov vážne a rešpektuje zákony EÚ aj miestne zákony na ochranu údajov. Ak s tým nevyjadríte svoj nesúhlas, predložením svojho životopisu dávate spoločnosti Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v elektronickej databáze prevádzkovanej spoločnosťou Amazon Corporate LLC. v USA alebo niektorou z jej pridružených spoločností na účely posudzovania vašej vhodnosti na túto alebo budúce voľné pracovné pozície a na realizáciu procesu vášho prijímania do zamestnania.
Ak by ste sa kedykoľvek rozhodli, že chcete, aby boli vaše osobné údaje odstránené, stačí o tom informovať spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva. Spoločnosť Amazon bez vášho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje žiadnej tretej strane. V rámci procesu pohovoru vás môže spoločnosť Amazon požiadať o povolenie na to, aby spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, mohla samostatne overiť údaje týkajúce sa vašej žiadosti a vaše osobné údaje prostredníctvom tretej strany, ktorá takéto služby poskytuje.
Poslať spoločnosti životopis
ID: 2943734   Dátum zverejnenia: 11.10.2017