Manažér BOZP (Health and Safety Manager) (m/ž)

25000.00-43000.00 EUR/YEAR
Sereď

Description

Rok čo rok potrebujeme spolu s naším rastom pracovať čo najinteligentnejšie, aby sme uspokojili, motivovali a posilňovali členov nášho tímu. Potrebujeme, aby ste naskočil(-a) so svojím sklonom k akčnosti a úplne prevzal(-a) oblasť Bezpečnosti a ochrany zdravia (BOZP) do vlastných rúk v jednom z našich distribučných centier.

Naše distribučné centrá sú srdcom rýchlo rastúceho biznisu spoločnosti: je to miesto, odkiaľ riadime naše rýchlo sa pohybujúce zásoby. Naše združené tímy ukladajú dodávky, vyberajú produkty, balia ich a odosielajú: každá z týchto skupín má svoj podiel na tom, kde sme dnes.
Práve v tomto logistickom prostredí potrebujeme skúseného manažéra BOZP (Health and Safety Manager), aby sa ujal kritickej úlohy. V týchto distribučných centrách budete riadiť celkové štandardy BOZP a zároveň sa zameriavať na neustále zlepšovanie funkčnosti a efektivity.

Vaša zodpovednosť:

Budete riadiť kľúčové aspekty výstupu: riadenie ľudí, metriky, ciele produktivity a zlepšovanie procesov. Rozsah vašich povinností bude zahŕňať:

· Riadenie BOZP (Health and Safety) a spokojnosti zamestnancov vo vašich distribučných centrách, vrátane kontroly zdravia a produktivity zamestnancov.
· Proaktívnu spoluprácu na projektoch BOZP vo všetkých lokalitách prevádzok so sídlom v SR.
· Poskytovanie záväzného poradenstva v záležitostiach BOZP všetkým zainteresovaným stranám, najmä v záležitostiach týkajúcich sa určenej oblasti vašej pôsobnosti.
· Organizovanie kontrol a auditov pre riadenie BOZP a v prípade potreby neustále zlepšovanie takéhoto organizovania.
· Plánovanie a vytváranie stratégie pracovných systémov v oblasti znižovania rizík BOZP, napr. odporúčanie vhodných adaptácií strojných zariadení a procesov.
· Zabezpečovať, aby boli na účely štatistík BOZP prijímané robustné reportovacie režimy.
· Poskytovanie riadenia s informáciami a štatistikami súvisiacimi s oblasťou vašej pôsobnosti.
· Podporovať podnikové zmeny prostredníctvom účinných procesov riadenia zmien v kontexte rýchlo sa meniaceho prostredia vášho distribučného centra.
· Posilňovať programy kultúrnych zmien správania sa v rámci rozsiahlej, komplexnej a viaczmenovej prevádzky.
· Implementovať a hodnotiť globálne bezpečnostné zásady spoločnosti Amazon a súčasne garantovať dodržiavania miestnych legislatívnych požiadaviek.

Basic qualifications

Spĺňate nižšie uvedené? Výborne!

· Vzdelanie v odbore a/alebo kvalifikácia na úrovni diplomu NVQ5/NEBOSH: máte značné skúsenosti v oblasti BOZP (Health and Safety), získané ideálne v logistickom prostredí.
· Ste privilegovaným členom priemyselnej organizácie reprezentujúcej Ľudské zdroje, napríklad IOSH (CMIOSH) alebo ekvivalent.
· Flexibilný prístup k práci a zároveň riadenie vlastných priorít a pracovného zaťaženia.
· Ste schopný(-á) efektívne viesť a riadiť tím.
· Disponujete vynikajúcimi komunikačnými a presvedčovacími schopnosťami: orientujete sa na výsledky a ste húževnatý(-á).
· V rámci organizácie dokážete bez problémov komunikovať s ľuďmi na všetkých úrovniach.
· Disponujete hĺbkovými znalosťami legislatívy BOZP platnej v EÚ a SR.
· Dokážete si rýchlo vybudovať dôveru vďaka vašim presvedčovacím schopnostiam a stratégiám pre budovanie nákupu za poplatok.
· Preukázateľný záznam o presadzovaní zmeny v prevádzke.
PREFERRED QUALIFICATIONS
Spĺňate aj toto nižšie uvedené? Ešte lepšie!

· Máte skúsenosti s metodikami Lean, 5S a Kaizen.
· Kvalifikácie alebo skúsenosti s environmentálne zameranými iniciatívami sú výhodou.

Preferred qualifications

Spoločnosť Amazon je zamestnávateľ, ktorý dáva zamestnancom rovnocenné príležitosti. Pevne veríme, že zamestnávať rozmanitú pracovnú silu je kľúčom k nášmu úspechu. Rozhodnutia o prijatí do zamestnania robíme na základe vašich skúseností a zručností. Ceníme si vaše nadšenie objavovať, vynachádzať, zjednodušovať a budovať.

Spoločnosť Amazon berie ochranu vašich osobných údajov vážne a rešpektuje zákony EÚ aj miestne zákony o ochrane údajov. Ak sa nevyjadríte inak, predložením svojho životopisu udeľujete spoločnosti Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v elektronickej databáze prevádzkovanej spoločnosťou Amazon Corporate LLC. v USA alebo niektorou z jej pridružených spoločností na účely posudzovania vašej vhodnosti na túto alebo budúce voľné pracovné pozície a rovnako aj na vykonávanie procesu náboru.

Ak si budete kedykoľvek želať, aby sa vaše osobné údaje odstránili, stačí o tom informovať spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva. Spoločnosť Amazon bez vášho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje žiadnej tretej strane. V rámci procesu pohovorov vás môže spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, požiadať o udelenie povolenia, aby mohla samostatne overiť údaje vo vašej žiadosti a vaše osobné zázemie prostredníctvom tretej strany, ktorá takéto služby poskytuje.

Amazon is an equal opportunities employer. We believe passionately that employing a diverse workforce is central to our success. We make recruiting decisions based on your experience and skills. We value your passion to discover, invent, simplify and build.
Amazon takes your personal data protection seriously and respects EU and local data protection laws. Unless you express otherwise, by submitting your CV you authorize the hiring Amazon company to store your personal data in the electronic database maintained by Amazon Corporate LLC. in the USA or one of its affiliates for the purpose of assessing your suitability for this and future job vacancies and to pursue your recruiting process.
If at any time you want your personal data to be deleted, you simply need to notify the hiring Amazon company. Amazon will not share your personal data with any third party without your prior consent. As part of your interview process with Amazon you may be asked to authorize the hiring Amazon company to separately verify your application data and personal background through a third party service provider.
ID: 3622156   Dátum zverejnenia: 15.3.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   25000.00-43000.00 EUR/YEAR