Charakteristika spoločnosti

Pracovná zdravotná služba: výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci v ambulancií pracovného lekárstva v sídle zamestnávateľa a v schválených ambulanciách našich zákazníkov