Charakteristika spoločnosti

Agentúra pre rozvoja vidieka (ARVI) je príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá už 20 rokov pomáha zhromažďovať, analyzovať a šíriť informácie v oblasti rozvoja vidieka, zabezpečovať spätnú väzbu zodpovedným orgánom vo vzťahu k rozvoju vidieka, podporovať aktivity trvalo udržateľného, vyváženého sociálno-ekonomického rozvoja vidieckych sídiel, poskytovať poradenstvo potenciálnym a existujúcim podnikateľským subjektom, verejnému a neziskovému sektoru na vidieku k ich činnosti zameranej na rozvoj vidieka.

Zobraziť celú charakteristiku
Pre obdobie implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 ako i pre obdobie implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 je Agentúra pre rozvoj vidieka definovaná ako hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR na uvedené programové obdobia.
Národná sieť rozvoja vidieka (NSRV) SR v období 2014 - 2020 spája organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka za účelom správnej a plynulej implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 v zmysle čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV a čl. 5 Princíp partnerstva a viacúrovňová správa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
Hlavným cieľom vidieckej je:
• zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka;
• zlepšiť kvalitu vykonávania programov rozvoja vidieka;
• informovať širšiu verejnosť a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania;
• podporovať inovácie v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach;

Skryť celú charakteristiku

Ponuky práce: AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA

1 - 1 z 1