Charakteristika spoločnosti

Stavebná spoločnosť:

Zobraziť celú charakteristiku
Zameranie stavebnej spoločnosti na výstavbu bytových domov do 5.NP a občianskej vybavenosti pre developerov, výstavba rodinných domov pre individuálnych klientov.
Spoločnosť pôsobí v oblasti stavebníctva 13 rokov.

ADU, spol. s r.o., IČO: 35739053, so sídlom Kopčianska 65, 85101 Bratislava-Petržalka (ďalej len „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ osobných údajov si týmto plní informačnú povinnosť voči uchádzačom o prácu (dotknuté osoby) podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie dotknutých osobných údajov

Osobné údaje spracované prevádzkovateľom môžu obsahovať údaje v závislosti od zaslaného osobného profilu, životopisu, motivačného listu a iných príloh súvisiacich s hľadaním práce zo strany uchádzačov o prácu:
• Titul, meno, priezvisko, kontaktné údaje (telefón, e-mailová adresa a pod.), štátna príslušnosť, národnosť, dátum narodenia, bydlisko, fotografia, pohlavie, rodinný stav, školské vzdelanie, prax, zdravotné obmedzenia pri výkone práce. Poskytnutie ďalších osobných údajov prevádzkovateľ nevyžaduje.

Účel a právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi zaslaním vášho osobného profilu, životopisu, motivačného listu a iných príloh súvisiacich s hľadaním práce, budú spracované na nasledovné účely:

- Výber vhodného uchádzača na inzerovanú pracovnú pozíciu

Vaše osobné údaje budú spracované počas výberového konania na inzerovanú pracovnú pozíciu (od vašej reakcie na zverejnené voľné pracovné miesto až po obsadenie voľného pracovného miesta). V prípade, že vo výberovom procese neuspejete, budú vaše osobné údaje po ukončení výberového konania vymazané a anonymizované. V prípade úspešného uchádzača sa osobné údaje stávajú súčasťou osobného spisu, o čom bude uchádzač osobitne informovaný.

Právnym základom na tento účel je článok 6. bod 1. písm. b) nariadenia („spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“).

- Zaradenie do databázy uchádzačov o prácu

Vaše osobné údaje môžu byť spracované za účelom zaradenia do databázy uchádzačov o prácu vedenej prevádzkovateľom s cieľom obsadenia iného alebo v budúcnosti inzerovaného nového voľného pracovného miesta.

Právnym základom na tento účel spracovania je súhlas dotknutej osoby podľa článku 6. bod 1. písm. a) nariadenia („dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely“).

Podmienky spracovania osobných údajov

Poskytovanie osobných údajov a súhlasu na ich spracovanie na uvedené účely je dobrovoľné. Vaše osobné údaje budú spracované po dobu 3 rokov od poskytnutia vášho súhlasu. Po uplynutí uvedeného obdobia budú vaše osobné údaje vymazané a anonymizované, použité výlučne na štatistické účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať na adrese prevádzkovateľa.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo:
• požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom,
• požadovať opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov,
• požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov,
• požadovať od prevádzkovateľa prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
• podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Vaše osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť kategóriám príjemcov. Ide o oprávnené osoby, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, tzv. sprostredkovatelia.

Prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Vaše osobné údaje budú spracovávané iba na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu Európskej únie. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nepredpokladá.

Skryť celú charakteristiku