Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov - Profesia spol. s r.o. www.profesia.sk


1. Úvodné ustanovenia
2. Definícia pojmov
3. Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov
4. Spracovanie osobných údajov pri poskytovaní služieb na Internetovej stránke
5. Práva dotknutých osôb


1. Úvodné ustanovenia


Spoločnosť Profesia, spol. s r.o. je organizáciou s tradíciou v oblasti poskytovania služieb subjektom pôsobiacim na trhu práce. Strategickým záujmom spoločnosti Profesia, spol. s r.o. je zabezpečenie finančnej a ekonomickej stability, zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, rozvoj korektných vzťahov s partnerskými organizáciami a rozvoj dobrého mena spoločnosti.

Presadenie týchto záujmov je závislé od neustáleho zvyšovania úrovne riadenia, kvality a efektívnosti poskytovaných služieb, kde uplatňujeme najnovšie postupy podporované informačnými technológiami. Uvedomujeme si, že neoddeliteľnou súčasťou ich používania je atribút bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Bezpečnostnou politikou spoločnosti Profesia, spol. s r.o. boli stanovené nevyhnutné a ekonomicky odpovedajúce opatrenia na ochranu aktív informačného systému, ochranu osôb a majetku a zavedenie bezpečnostných mechanizmov do systému prevádzkovaných technológií.

Manažment spoločnosti Profesia, spol. s r.o. je zodpovedný za správny odhad rizika a jeho e­fek­tívne riadenie vzhľadom na ochranu aktív dôležitých pre zabezpečenie funkčnosti organizácie. Prvoradým cieľom riadenia takýchto rizík je prevencia, zvládnutie a zotavenie sa z bezpečnostných incidentov.

V spolupráci s odborníkmi sme na ochranu dôležitých aktív spadajúcich do vnútornej bezpečnosti aplikovali bezpečnostné opatrenia, ktoré prispôsobujeme najnovším poznatkom a potrebám organizácie. Pri ich návrhu sme použili také technické a organizačné opatrenia, ktorých cieľom je:

Profesia, spol. s r.o. preto prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov ( vrátene posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov - DPIA dokumentácie) a zároveň disponuje vypracovaným bezpečnostným projektom, ktorý je pravidelne aktualizovaný a vymedzuje rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačné systémy našej spoločnosti.

Spoločnosť Profesia, spol. s r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Profesia, spol. s r.o. je prevádzkovateľom osobných údajov.

Profesia, spol. s r.o. vydáva tento dokument, ktorý v sebe zahŕňa základné zásady spracúvania osobných údajov pri poskytovaní služieb prostredníctvom internetovej stránky www.profesia.sk (ďalej len „Internetová stránka). Profesia, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto dokumentu, pričom o zmenách bezodkladne informuje svojich obchodných partnerov formou zverejnenia zmien na Internetových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Všetky práva výslovne neupravené v tomto dokumente sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami Profesia, spol. s r. o. a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tento dokument je v súlade s platnými ustanoveniami:

Zásady spracovania osobných údajov sú stále dostupné na internetovej stránke www.profesia.sk

Hore

2. Definícia pojmovOsobný údaj/osobné údaje
sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

Dotknutá osoba je osoba ktorej sa osobný údaj týka.

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na Internetovej stránke; klientom je aj fyzická osoba, ktorá uchádza o zamestnanie.

Obchodný partner je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva služby poskytované na Internetovej stránke za účelom nájsť vhodného zamestnanca. Obchodný partner je registrovaným klientom našej spoločnosti.

Záujemca o prácu je výlučne fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované na Internetovej stránke a to najmä v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť u Obchodného partnera.

Životopis  je zhrnutie osobných údajov o Záujemcovi o prácu.

Databáza životopisov je databázou obsahujúcou Životopisy vytvorené a/alebo zverejnené Záujemcami o prácu. Databáza životopisov je vytvorená spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov.

Služby predstavujú produkty, ktoré Profesia, spol. s r. o. poskytuje Obchodným partnerom a Záujemcom o prácu prostredníctvom Internetovej stránky. Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu z hľadiska spracovania osobných údajov patrí: možnosť prostredníctvom Webovej stránky odpovedať resp. reagovať na zverejnenú pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu, vytvoriť/uložiť si a sprístupniť/poskytnúť Životopis v Databáze životopisov, posielať vyhovujúce pracovné ponuky e-mailom, odporučiť ponuku známemu, komunikovať vo fóre práce, žiadať o referenciu prostredníctvom Internetovej stránky. Medzi Služby poskytované Obchodným partnerom z hľadiska spracovania osobných údajov patrí: zverejniť pracovnú ponuku, získať prístup do databázy životopisov.

Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.

Poskytovaním osobných údajov je odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva.

Sprístupňovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.

Súhlasom dotknutej osoby je slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas sa preukazuje najmä zvukovým záznamom alebo obrazovým záznamom alebo zvukovo-obrazovým záznamom alebo čestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do informačného systému, alebo iným hodnoverným spôsobom. Písomný Súhlas sa preukazuje dokladom, ktorý potvrdzuje poskytnutie Súhlasu. Dôkaz o Súhlase obsahuje najmä údaj o tom, kto Súhlas poskytol, komu sa tento Súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti Súhlasu.

Anonymizovanie osobného údaja je úkon, ktorým je osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka.

Hore

3. Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajovOsobné údaje
musia byť:

Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedenými zásadami a musí vedieť tento súlad preukázať („zodpovednosť“).Spracúvanie osobných údajov
je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, k keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:Prevádzkovateľ
je ďalej povinný najmä:

Hore

4. Spracovanie osobných údajov pri poskytovaní služieb na Internetovej stránke


Osobné údaje v Životopisoch a Databáze životopisov

Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí možnosť prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Internetovej stránke alebo prostredníctvom tlačeného formulára doručeného na adresu spoločnosti Profesia, spol. s r.o. alebo Profesia CZ, spol. s r.o. so sídlom Opletalová 55, Praha 110 00, Česká republika alebo Workania Magyarország Kft. so sídlom H-1064 Budapest, Vörösmarty utca 67., Maďarsko (ďalej len „Spoloční prevádzkovatelia“) vytvoriť si Životopis a sprístupniť/poskytnúť ho v Databáze životopisov Obchodným partnerom spoločnosti Profesia, spol. s r.o. Databáza životopisov je spoločnou databázou vyššie uvedených spoločností, ktoré ju tvoria spoločne a osobné údaje v nej nachádzajúce spracúvajú ako spoloční prevádzkovatelia. Vzájomná spolupráca spoločných prevádzkovateľov bola deklarovaná v písomnej zmluve, ktorá sa uzatvorila na dobu neurčitú a určuje podmienky spracúvania osobných údajov medzi spoločnými prevádzkovateľmi. Spoloční prevádzkovatelia sa dohodli: kontaktným miestom pre dotknuté osoby bude každý zo spoločných prevádzkovateľov, informáciu o kontaktnom mieste na svojom webovom sídle zverejní každý zo Spoločných prevádzkovateľov, dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podľa GDPR Nariadenia u každého zo Spoločných prevádzkovateľov a voči každému zo Spoločných prevádzkovateľov, povinnosti poskytovať informácie uvedené v článkoch 13 a 14 GDPR Nariadenia bude plniť každý zo Spoločných prevádzkovateľov, povinnosti a úlohy súvisiace s vykonávaním práv dotknutých osôb bude plniť Profesia, spol. s r.o. Spoloční prevádzkovatelia sa zaväzujú poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri plnení povinností podľa GDPR Nariadenia, najmä ak ide o vykonávanie práv dotknutých osôb, pri plnení informačnej povinnosti voči dotknutým osobám, pri vyhodnocovaní a oznamovaní bezpečnostných incidentov, ako aj pri prijímaní vhodných opatrení ochrany osobných údajov. Každý zo Spoločných prevádzkovateľov je povinný zverejniť základné časti tejto Dohody na svojom webovom sídle.

Životopisy uložené v Databáze životopisov obsahujú údaje, ktoré sa podľa Nariadenia a Zákona považujú za Osobné údaje. Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred uložením Životopisu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené Osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas spoločnosti Profesia, spol. s r.o. na spracovanie svojich Osobných údajov.

Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci Dotknutej osobe ako Záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Profesia, spol. s r.o. na základe súhlasu Dotknutej osoby a za účelom uvedeného v predchádzajúcej vete je oprávnená Osobné údaje uvedené v Životopise Dotknutej osoby sprístupniť/poskytnúť svojím Obchodným partnerom.

Osobné údaje uvedené v Životopise Dotknutej osoby sa sprístupňujú/poskytujú Obchodným partnerom v rámci počítačovej siete internet prostredníctvom Internetovej stránky, a to v trvaní 3 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov. Po ukončení vyššie uvedenej doby budú Osobné údaje uvedené v Životopise neprístupné a uchované v Databáze Životopisov pre prípad ich opätovného sprístupnenia/poskytnutia Dotknutou osobou.

Po uplynutí 3 ročného obdobia odo dňa posledného prihlásenia Záujemcu o prácu do svojej registrácie vytvorenej na Internetovej stránke www.profesia.sk budú údaje v Databáze životopisov definitívne anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Sprístupnenie/Poskytnutie životopisu je na základe rozhodnutia Dotknutej osoby možné kedykoľvek ukončiť a obnoviť. Na základe písomnej žiadosti Dotknutej osoby je Profesia, spol. s r.o. povinná Osobné údaje definitívne vymazať.

Životopisy uložené v Databáze životopisov zahŕňajú: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem, určenie lokality, v ktorej hľadá prácu, požadovaný druh pracovného pomeru, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v Životopise je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; spoločnosť Profesia, spol. s r.o. uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Profesia, spol. s r.o. v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia alebo § 16 Zákona.

Osobné údaje v reakcii na pracovnú ponuku a krátkodobú brigádu

Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí aj možnosť odpovedať resp. reagovať na pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu zverejnenú na Internetovej stránke. Pracovné ponuky a krátkodobé brigády zverejňujú Obchodní partneri. Záujemca o prácu je oprávnený reagovať na Pracovnú ponuku/Krátkodobú brigádu zverejnenú na Internetovej stránke. Profesia, spol. s r.o. archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu na pracovné ponuky zverejnené na Internetovej stránke.

Odpovede na Internetovej stránke zverejnených pracovných ponúk archivované spoločnosťou Profesia, spol. s r.o. obsahujú údaje, ktoré sa podľa Nariadenia a Zákona považujú za Osobné údaje. Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred odoslaním svojej odpovede resp. reakcie na pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas na spracovanie svojich Osobných údajov spoločnosti Profesia, spol. s r.o. a jej Obchodnému partnerovi, ktorý predmetnú pracovnú ponuku zverejnil.

Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci Dotknutej osobe ako Záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Profesia, spol. s r.o. archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu na pracovné ponuky zverejnené na Internetovej stránke. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú Osobné údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. V rámci uvedeného obdobia Záujemca o prácu má možnosť prostredníctvom svojej registrácie vytvorenej na Internetovej stránke pracovať (prezerať, opäť využívať, znova poslať, atď.) s odpoveďami resp. reakciami, ktoré poslal Obchodným partnerom.

Obdobie tri roky, sa považuje za časový úsek počas ktorého sa neočakávajú výrazné zmeny týkajúce sa kvalifikačných predpokladov Záujemcov o prácu a kvalifikačných požiadaviek na konkrétnu pracovnú pozíciu. Trojročné obdobie bolo určené na základe poznatkov a skúseností z odboru personalistika.

Odpovede na Internetovej stránke zverejnenú pracovnú ponuku resp. krátkodobú brigádu zahŕňajú: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v odpovedi resp. reakcii na pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; spoločnosť Profesia, spol. s r.o. uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Spoločnosť Profesia, spol. s r.o. v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia alebo § 16 Zákona.

Dotknutá osoba prostredníctvom Internetovej stránky pošle Klientovi (Obchodnému partnerovi) svoj životopis spolu s prílohami a prostredníctvom Internetovej stránky môže Klientovi udeliť súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zaradenia do ďalšieho výberového procesu resp. do databázy uchádzačov pre daného Klienta. Poskytnutie súhlasu na spracúvanie osobných údajov pre Obchodného partnera je na výlučnom a dobrovoľnom rozhodnutí Uchádzača o zamestnanie. Spoločnosť Profesia, spol. s r.o. umožňuje Uchádzačom o zamestnanie, aby Obchodným partnerom poskytli súhlas na spracúvanie osobných údajov v nasledujúcom znení: „V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom (názov Obchodného partnera) uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.profesia.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.“ Vyššie uvedený súhlas na spracúvanie osobných údajov je na základe žiadosti Klienta editovateľné; editovanie súhlasu na spracúvanie osobných údajov podlieha schváleniu zo strany Prevádzkovateľa. Bez poskytnutia výslovného súhlasu Uchádzača o zamestnanie Obchodný partner je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby iba v súlade s Nariadením a Zákonom na základe iného vhodného právneho základu (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy ) a za účelom nájsť vhodného zamestnanca. Profesia, spol. s r.o. prostredníctvom svojej internetovej stránky umožňuje Obchodným partnerom prístup k osobným údajom v trvaní 14 dní po skončení zverejnenia pracovnej ponuky.

Pri poskytovaní služieb spoločnosť Profesia, spol. s r.o. aj Obchodný partner majú postavenie Prevádzkovateľa, konajú voči dotknutej osobe samostatne a vo vlastnom mene. Týmto nie je dotknuté právo Záujemcu o prácu ako dotknutej osoby uplatniť svoje práva podľa Nariadenia alebo Zákona u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

Účelom spracúvania osobných údajov pre Obchodných partnerov je „Nájsť vhodného zamestnanca“. Obchodný partner osobné údaje získané prostredníctvom Internetovej stránky nie je oprávnený využívať pre iný účel.

Profesia spol. s r.o. prostredníctvom Internetovej stránky poskytne informácie podľa čl. 13 Nariadenia a § 19 Zákona dotknutým osobám. Pričom právnym základom spracúvania osobných údajov pre Profesiu, spol. s r.o. je súhlas dotknutej osoby.

Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinní podľa čl. 14 Nariadenia a § 20 Zákona plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu medzi Profesiou spol. s r.o. a Obchodným partnerom sú zverejnené na Internetovej stránke a sú verejne dostupné dotknutým osobám. Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára na dobu určitú, nie dlhšie ako jeden rok (https://www.profesia.sk/sk/vseobecne-obchodne-podmienky)

Posielať vyhovujúce pracovné ponuky e-mailom

Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí aj možnosť prostredníctvom Internetovej stránky vytvoriť „agenta“ pre posielanie pracovných ponúk. Prostredníctvom tejto Služby Záujemca o prácu má možnosť určiť si vyhľadávacie kritéria pre pracovné ponuky zverejnené Obchodnými partnermi na Internetovej stránka. Tieto pracovné ponuky sa následne posielajú na e-mailovú adresu uvedenú Záujemcom o prácu.

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Nariadenia a Zákona e-mailová adresa môže byť osobným údajom je nevyhnutné, aby Dotknutá služba pred aktiváciu „agenta“ poskytol súhlas so spracúvaním osobných údajov; spracúvanie osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy je technicky nevyhnutné pre poskytovanie tejto služby. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.

Služba Posielať vyhovujúce pracovné ponuky e-mailom sa aktivuje prostredníctvom registrácie vytvorenej na Internetovej stránke. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Odporučiť ponuku známemu

Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí aj možnosť prostredníctvom Internetovej stránky odporučiť pracovnú ponuku inej osobe. Tieto pracovné ponuky sa následne posielajú inej osobe ľubovoľným odkazom a uvedením e-mailovej adresy Záujemcu o prácu.

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Nariadenia a Zákona e-mailová adresa môže byť osobným údajom je nevyhnutné, aby Dotknutá osoba pred odoslaním svojho odporúčania poskytol súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Služba Odporučiť ponuku známemu sa aktivuje prostredníctvom registrácie vytvorenej na Internetovej stránke. E-mailová adresa slúži pre aktiváciu a spravovanie registrácie vytvorenej na Internetovej stránke; spracúvanie osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy je technicky nevyhnutné pre vytvorenie registrácie na Internetovej stránke. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Komunikovať vo fóre práce

Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí aj možnosť prostredníctvom Internetovej stránky Komunikovať vo fóre práce s iným Záujemcami o práce. Táto služba je dostupná iba prostredníctvom registrácie vytvorenej na Internetovej stránke. Registrácia na internetovej stránke sa vytvára prostredníctvom e-mailovej adresy.

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Nariadenia a Zákona e-mailová adresa môže byť osobným údajom je nevyhnutné, aby Dotknutá osoba pre vytvorením svojej registrácie poskytol súhlas so spracúvaním osobných údajov. E-mailová adresa slúži pre aktiváciu a spravovanie registrácie vytvorenej na Internetovej stránke; spracúvanie osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy je technicky nevyhnutné pre vytvorenie registrácie na Internetovej stránke. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.

Za osobné údaje Záujemcov o prácu získane Klientom a následne zadané do HR aplikácie MARK zodpovedá výlučne Klient, tieto osobné údaje je oprávnený spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Žiadať o referenciu prostredníctvom Internetovej stránky

Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí aj možnosť prostredníctvom Internetovej stránky Žiadať o referenciu. Táto služba je dostupná iba prostredníctvom registrácie vytvorenej na Internetovej stránke. Registrácia na internetovej stránke sa vytvára prostredníctvom e-mailovej adresy.

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Nariadenia a Zákona e-mailová adresa môže byť osobným údajom je nevyhnutné, aby Dotknutá osoba pre vytvorením svojej registrácie poskytol súhlas so spracúvaním osobných údajov. E-mailová adresa slúži pre aktiváciu a spravovanie registrácie vytvorenej na Internetovej stránke; spracúvanie osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy je technicky nevyhnutné pre vytvorenie registrácie na Internetovej stránke. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Cookies

Cookies – sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) počas používania Internetovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie.

Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Internetovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na Internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

Osobné údaje zamestnancov Klientov

Pri používaní Služieb Klienti majú možnosť uviesť a zverejniť kontaktné údaje svojich zamestnancov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, pracovné zaradenie. V zmysle Nariadenia a Zákona sa jedná o údaje, ktoré prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať alebo, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby.

Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. Tieto údaje budú spracúvané najdlhšie 10 rokov od doručenie poslednej objednávky Klienta, po tomto období údaje budú definitívne vymazané.

Subdodávatelia

Pre účely týchto VOP sprostredkovateľom osobných údajov sú: Google Ireland Limited, služba Google Cloud Platform podľa Google Cloud Platform Terms of Service publikovanej na internetovej stránke: https://cloud.google.com/terms/; Hotjar Limited, C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta

Hore

5. Práva dotknutých osôb

 

Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Nariadenia a všetky oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala dotknutá osoba, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby iným spôsobom.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba je oprávnená požiadať spoločnosť Profesia, spol. s r.o. o výmaz svojich osobných údajov. Všetky súhlasy na spracúvanie osobných údajov poskytnuté Spoločnosti Profesia, spol. s r.o. sú odvolateľné. Vašu žiadosť pošlite na e-mailovú adresu: [email protected]

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na dozorný orgán. V prípade otázok prosím kontaktovať zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov: Mgr. Csaba Zachar, právne oddelenie Profesia, spol. s.r.o., e-mail: [email protected]

V Bratislave, dňa  20.03.2020                      Mgr. Ivana Molnárová, konateľ spoločnosti Profesia, spol.s .r.o.