Ochrana osobných údajov

Zásady  spracúvania osobných údajov - Profesia spol. s r.o.


1. Úvodné ustanovenia
2. Definícia pojmov
3. Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov
4. Spracovanie osobných údajov pri poskytovaní služieb na Internetovej stránke
5. Práva dotknutých osôb


1. Úvodné ustanovenia


Spoločnosť Profesia, spol. s r.o. je organizáciou s  tradíciou v oblasti poskytovania služieb subjektom spôsobiacim na trhu práce. Strategickým záujmom spoločnosti Profesia, spol. s r.o. je zabezpečenie finančnej a ekonomickej stability, zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, rozvoj korektných vzťahov s partnerskými organizáciami a rozvoj  dobrého mena spoločnosti.

Presadenie týchto záujmov je závislé od neustáleho zvyšovania úrovne riadenia, kvality a efektívnosti poskytovaných služieb, kde uplatňujeme najnovšie postupy podporované informačnými technológiami. Uvedomujeme si, že neoddeliteľnou súčasťou ich používania je atribút bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Bezpečnostnou politikou spoločnosti Profesia, spol. s r.o. boli stanovené  nevyhnutné a ekonomicky odpovedajúce opatrenia na ochranu  aktív informačného systému, ochranu osôb a majetku a zavedenie bezpečnostných mechanizmov do systému prevádzkovaných technológií.

Manažment spoločnosti Profesia, spol. s r.o. je zodpovedný za správny odhad rizika a jeho e­fek­tívne riadenie vzhľadom na ochranu aktív dôležitých pre zabezpečenie funkčnosti organizácie. Prvoradým cieľom riadenia takýchto rizík je prevencia, zvládnutie a zotavenie sa z bezpečnostných incidentov.

V spolupráci s odborníkmi sme na ochranu dôležitých aktív spadajúcich do vnútornej bezpečnosti aplikovali bezpečnostné opatrenia, ktoré prispôsobujeme  najnovším poznatkom a potrebám organizácie. Pri ich návrhu sme použili také technické a organizačné opatrenia, ktorých cieľom je:

Spoločnosť Profesia, spol. s r.o. v zmysle § 20 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov disponuje vypracovaným Bezpečnostným projektom, ktorý je pravidelne aktualizovaný. Vymedzuje rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém.

Preto Profesia, spol. s r.o. vydáva tento dokument, ktorý v sebe zahŕňa základné zásady spracúvania osobných údajov pri poskytovaní služieb prostredníctvom internetovej stránky www.profesia.sk

(ďalej len „Internetová stránka). Profesia, spol. s r. o. si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto dokumentu, pričom o zmenách bezodkladne informuje svojich obchodných partnerov formou zverejnenia zmien na Internetových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Všetky práva výslovne neupravené v tomto dokumente sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami  Profesia, spol. s r. o. a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tento dokument je v súlade s platnými ustanoveniami:

Zásady spracovania osobných údajov sú stále dostupné na internetovej stránke www.profesia.sk

Hore

2. Definícia pojmovOsobný údaj je údaj
týkajúci sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Dotknutá osoba je osoba ktorej sa osobný údaj týka.

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; pre účely tohto dokumentu prevádzkovateľom je Profesia, spol. s r. o. a Obchodný partner spoločnosti Profesia spol. s r.o., ktorý na základe výslovného súhlasu Dotknutej osoby tiež spracováva osobné údaje.

Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na Internetovej stránke; predovšetkým za účelom nájsť vhodného zamestnanca alebo vhodného zamestnávateľa.

Obchodný partner je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva služby poskytované na Webovej stránke za účelom nájsť vhodného zamestnanca.

Záujemca o prácu je výlučne fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované na Webovej stránke a to najmä v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť u Obchodného partnera.

Životopis  je zhrnutie osobných údajov o Záujemcovi o prácu.

Databáza životopisov je databázou obsahujúcou Životopisy vytvorené a/alebo zverejnené Záujemcami o prácu.

Služby predstavujú produkty, ktoré Profesia, spol. s r. o. poskytuje Klientom a Záujemcom o prácu prostredníctvom Internetovej stránky. Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu a Klientom z hľadiska spracovania osobných údajov patrí: možnosť prostredníctvom Webovej stránky odpovedať resp. reagovať na zverejnenú pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu, uložiť si a  sprístupniť/poskytnúť Životopis v Databáze životopisov, zverejniť pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu, umožniť prístup Klientovi do Databázy životopisov a využívať HR aplikáciu Mark.

Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.

Poskytovaním osobných údajov je odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva.

Sprístupňovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.

Súhlasom dotknutej osoby je slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Anonymizovanie osobného údaja je úkon, ktorým je osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka.

Blokovanie Osobných údajov je dočasné alebo trvalé pozastavenie ich spracúvania, počas ktorého možno vykonať len operácie uložené Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hore

3. Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajovPrevádzkovateľ je povinný najmä:

Prevádzkovateľ  je oprávnený spracúvať osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby, ktorý Prevádzkovateľ nesmie vynucovať a ani podmieňovať hrozbou  odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby z informačného systému inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe len spolu s písomným dokladom o danom súhlase


Súhlas na spracúvanie Osobných údajov (ďalej len „Súhlas") sa preukazuje zvukovým alebo zvukovo-obrazovým záznamom alebo čestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do informačného systému, alebo iným hodnoverným spôsobom. Písomný Súhlas sa preukazuje dokladom, ktorý potvrdzuje poskytnutie Súhlasu. Dôkaz o Súhlase obsahuje najmä údaj o tom, kto Súhlas poskytol, komu sa tento Súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti Súhlasu. Súhlas daný v písomnej podobe je bez vlastnoručného podpisu toho, kto Súhlas dáva, neplatný. Za Súhlas v písomnej podobe sa považuje aj Súhlas podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.

Hore

4. Spracovanie osobných údajov pri poskytovaní služieb na Internetovej stránke


Osobné údaje v Životopisoch a Databáze životopisov

Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí možnosť prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Internetovej stránke alebo prostredníctvom tlačeného formulára doručeného na adresu spoločnosti Profesia, spol. s r.o.  vytvoriť si Životopis a sprístupniť/poskytnúť ho v Databáze životopisov Obchodným partnerom spoločnosti  Profesia, spol. s r.o.

Životopisy uložené v Databáze životopisov obsahujú údaje, ktoré sa podľa 4§ zákona č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považujú za Osobné údaje.  Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred uložením Životopisu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené Osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas spoločnosti Profesia, spol. s r.o.  na spracovanie svojich Osobných údajov.

Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci Dotknutej osobe ako Záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Profesia, spol. s r.o.   na základe súhlasu Dotknutej osoby a za účelom uvedeného v predchádzajúcej vete je oprávnená Osobné údaje uvedené v Životopise Dotknutej osoby sprístupniť/poskytnúť svojím Obchodným partnerom.

Osobné údaje uvedené v Životopise Dotknutej osoby sa sprístupňujú/poskytujú  Obchodným partnerom v rámci počítačovej siete internet prostredníctvom Internetovej  stránky, a to v trvaní 3 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov. Po ukončení vyššie uvedenej doby budú Osobné údaje uvedené v Životopise neprístupné a uchované v Databáze Životopisov pre prípad ich opätovného sprístupnenia/poskytnutia Dotknutou osobou.

Po uplynutí 3 ročného obdobia odo dňa posledného prihlásenia Záujemcu o prácu do svojej registrácie vytvorenej na Internetovej stránke www.profesia.sk budú údaje v Databáze životopisov definitívne anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Sprístupnenie/Poskytnutie životopisu je na základe rozhodnutia Dotknutej osoby možné kedykoľvek ukončiť a obnoviť. Na základe písomnej  žiadosti Dotknutej osoby je  Profesia spol. s r.o.  povinná Osobné údaje definitívne vymazať.

Životopisy uložené v Databáze životopisov  zahŕňajú: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem, určenie lokality, v ktorej hľadá prácu, požadovaný druh pracovného pomeru, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v Životopise je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; spoločnosť Profesia, spol. s r.o.  uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Profesia, spol. s r.o. v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona o ochrane osobných údajov.

Za osobné údaje Záujemcov o prácu získane Klientom a následne zadané do HR aplikácie MARK zodpovedá výlučne Klient, tieto osobné údaje je oprávnený spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby.

 

Osobné údaje v reakcii na pracovnú ponuku a krátkodobú brigádu

Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí aj možnosť  odpovedať resp. reagovať na pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu zverejnenú na Internetovej stránke. Pracovné ponuky a krátkodobé brigády zverejňujú Obchodní partneri. Záujemca o prácu je oprávnený reagovať na Pracovnú ponuku/Krátkodobú brigádu zverejnenú na Internetovej stránke.  Profesia, spol. s r.o.  archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu  na pracovné ponuky zverejnené na Internetovej stránke.

Odpovede na Internetovej stránke zverejnených pracovných ponúk archivované spoločnosťou Profesia, spol. s r.o. obsahujú údaje, ktoré sa podľa 4§ zákona č. 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považujú za Osobné údaje.  Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred odoslaním svojej odpovede resp. reakcie na pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas na spracovanie svojich Osobných údajov spoločnosti Profesia, spol. s r.o. a jej Obchodnému partnerovi,  ktorý predmetnú pracovnú ponuku  zverejnil.

Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci Dotknutej osobe ako Záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Profesia, spol. s r.o.   na základe súhlasu dotknutej osoby a za účelom uvedeného v predchádzajúcej vete je oprávnená Osobné údaje Dotknutej osoby uvedené v odpovedi resp. reakcii na pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu poskytnúť svojim Obchodným partnerom. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú Osobné údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Odpovede na Internetovej stránke zverejnenú pracovnú ponuku resp. krátkodobú brigádu  zahŕňajú: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v odpovedi resp. reakcii na pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; spoločnosť Profesia, spol. s r.o. uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Spoločnosť Profesia, spol. s r.o. v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13Zákona o ochrane osobných údajov.

Hore

5. Práva dotknutých osôb

 

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:

Dotknutá osoba môže svoje vyššie vymenované práva uplatniť písomne, a to formou poštovej zásielky alebo elektronickej pošty alebo faxom; v prípade, ak vec neznesie odklad aj ústnou formou priamo u Prevádzkovateľa do zápisnice. Zo zápisnice musí byť zrejmé, kto si právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať Dotknutej osobe.

Ak Dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva si môže uplatniť zákonný zástupca. Ak Dotknutá osoba nežije, jej práva si môže uplatniť jej blízka osoba.

Prevádzkovateľ je povinný žiadosť a námietky Dotknutej osoby vybaviť bezplatne a najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia Prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

V Bratislave, dňa  01.07.2013                     Mgr. Ivana Molnárová, konateľ spoločnosti Profesia, spol.s .r.o.


V prípade otázok prosím kontaktovať: Mgr. Csaba Zachar, právne oddelenie Profesia, spol. s.r.o., e-mail: zachar@profesia.sk                                                                                                 

Hore