Vzor pracovnej zmluvy

Posledná aktualizácia: 2. septembra 2019
vzor pracovnej zmluvy
Pracovná zmluva je základnou zmluvou v rámci pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
 • Pracovná zmluva musí byť uzatváraná na základe Zákonníka práce,
 • musí obsahovať druh práce, na ktorú ste prijatý a jej stručná charakteristiku, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve,
 • taktiež v nej býva uvedený pracovný čas, doba práce – určitá alebo neurčitá, ako aj možnosti ukončenia zamestnaneckého vzťahu,
 • môže obsahovať aj rôzne dodatky pre potreby upresnenia alebo zmien,
 • býva vyhotovaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom dostáva každá zo strán – vy ako zamestnanec aj váš zamestnávateľ.

Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnávateľa a zamestnanca.

Pracovná zmluva

uzatvorená podľa § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov medzi

zamestnávateľom:

názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sídlo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zapísaný v registri Okresného súdu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zastúpený: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnávateľ“

a

zamestnancom:

meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bytom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dátum narodenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
číslo OP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
št. príslušnosť: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnanec“

 I.
Druh práce

 1. Zamestnávateľ prijíma zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu/funkciu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Stručná charakteristika druhu práce: Zamestnanec bude pre zamestnávateľa vykonávať práce, spočívajúce v: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. Konkrétny popis pracovných činností, ktoré sa zamestnanec zaväzuje vykonávať pre zamestnávateľa je vymedzený v pracovnej náplni, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľnú súčasť.

 II.
Miesto výkonu práce

 1. Miestom výkonu práce zamestnanca je sídlo zamestnávateľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(pozn.: prípadne prevádzka zamestnávateľa či iné miesto).
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ môže zamestnanca vysielať na pracovné cesty na nevyhnutne potrebné obdobie, podľa svojich potrieb, k čomu zamestnanec udeľuje svoj súhlas.

III.
Deň nástupu do práce a trvanie pracovného pomeru

 1. Deň nástupu zamestnanca do práce je . . . . . . . . . . Týmto dňom vzniká pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
 2. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu neurčitú / Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú od dňa . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . .
 3. Pracovný pomer je dohodnutý so skúšobnou dobou tri (3) mesiace.

IV.
Mzdové podmienky

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mesačnú mzdu vo výške . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € (pozn.: uviesť konkrétnu sumu aj v zátvorke so slovným rozpísaním čísla).
 2. Mesačná mzda zamestnanca zodpovedá . . . . . stupňu náročnosti práce príslušného pracovného miesta podľa Zákonníka práce (pozn.: stupne náročnosti práce si vytvára každý zamestnávateľ sám).
 3. Mzda zamestnanca je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to . . . . . dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ktorý je výplatným termínom zamestnávateľa. Zamestnávateľ so zamestnancom sa dohodli, že zamestnávateľ bude poukazovať zamestnancovi mzdu na účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky v SR určený zamestnancom. Zmenu účtu sa zamestnanec zaväzuje okamžite písomne oznámiť zamestnávateľovi. V prípade porušenia uvedenej povinnosti, zamestnávateľ nenesie zodpovednosť za omeškanie vyplatenia mzdy.

V.
Pracovný čas

 1. Týždenný pracovný čas zamestnanca je 37,5 / 40 hodín týždenne.
 2. Pracovný čas je rozvrhnutý rovnomerne a zamestnanec bude prácu podľa pracovnej zmluvy vykonávať v jednozmennej prevádzke. / Pracovný čas je rozvrhnutý tak, že zamestnanec bude prácu podľa pracovnej zmluvy vykonávať v nepretržitej prevádzke.

VI.
Dovolenka

 1. Zamestnancovi vzniká za podmienok uvedených v ustanovení § 100 a nasl. Zákonníka práce nárok na dovolenku.
 2. Výmera dovolenky je daná ustanovením § 103 Zákonník práce.
 3. Čerpanie dovolenky je upravené v ustanovení § 111 Zákonníka práce.

VII.
Práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

 1. Zamestnávateľ je odo dňa vzniku pracovného pomeru povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť dohodnutú mzdu a vytvárať vhodné pracovné podmienky.
 2. Zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce dohodnuté v pracovnej zmluve osobne, v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu a plniť pokyny zamestnávateľa.
 3. Zamestnanec podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol riadne oboznámený s vnútornými predpismi zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s protipožiarnymi predpismi, s ustanoveniami upravujúcimi zákaz diskriminácie, s právami a povinnosťami zamestnanca, s pracovnými podmienkami, pracovným poriadkom a organizačnou štruktúrou zamestnávateľa, vnútroorganizačnými normami zamestnávateľa ako aj s inými skutočnosťami, nevyhnutnými pre riadny výkon jeho práce. Zamestnanec sa zaväzuje vyššie uvedené dodržiavať a svojím podpisom potvrdzuje, že porozumel obsahu všetkých, vyššie spomínaných predpisov, dokladov, písomností, s ktorými bol riadne oboznámený zamestnávateľom.
 4. Zamestnanec je povinný hospodáriť riadne s prostriedkami zamestnávateľa, ktoré mu zveril zamestnávateľ, chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením, zneužitím, odcudzením a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa.
 5. V deň skončenia pracovného pomeru je zamestnanec povinný odovzdať zamestnávateľovi všetky dokumenty, ktoré patria alebo majú nejaký vzťah k činnosti zamestnávateľa a ktoré má priamo alebo nepriamo pod kontrolou. V deň skončenia pracovného pomeru je zamestnanec povinný odovzdať zamestnávateľovi všetky jemu zverené pracovné prostriedky a zverený majetok zamestnávateľa.
 6. Zamestnanec sa zaväzuje oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu zmenu mena, priezviska alebo bydliska, všetky ostatné zmeny, týkajúce sa pracovného pomeru a súvisiace s jeho osobou. Ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, je zamestnanec povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť zamestnávateľovi zmenu bankového spojenia či zmenu banky.
 7. Zamestnanec podpisom tejto zmluvy výslovne vyjadruje svoj súhlas s použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely prác a povinností z pracovnoprávnych vzťahov založených pracovnou zmluvou a pre účely plnenia povinností zamestnanca a zamestnávateľa z poistenia v zmysle zákona č. 580/1994 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov , zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 8. Zamestnanec je povinný si vyžiadať od zamestnávateľa predchádzajúci písomný súhlas v prípade, že má záujem vykonávať zárobkovú činnosť zhodnú s predmetom činnosti zamestnávateľa podľa jeho výpisu z obchodného registra zamestnávateľa, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.

VIII.
Osobitné ustanovenia

 1. Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone zamestnania u zamestnávateľa alebo v súvislosti s ním a uvedené skutočnosti nesmie oznamovať alebo inak sprístupniť tretím osobám. Zamestnanec sa zaväzuje, že všetky skutočnosti, ktoré sa dozvie pri výkone zamestnania u zamestnávateľa alebo v súvislosti s ním nebude využívať vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb a tieto skutočnosti bude využívať len v rámci pracovnej činnosti pre zamestnávateľa. Porušenie týchto povinností sa považuje za závažné porušenie pracovných povinností zamestnanca.
 2. Zamestnanec a zamestnávateľ sa v súlade s ustanovením § 62 ods. 8 Zákonníka práce dohodli, že ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume podľa stanovenej ustanovením § 62 ods. 8 Zákonníka práce.
 3. Dĺžka výpovednej doby je stanovená v ustanovení § 62 Zákonníka práce.
 4. Zamestnanec berie na vedomie a súhlasí, že pôvodným nositeľom práva použiť akékoľvek autorské dielo vytvorené zamestnancom v pracovnom pomere založenom touto pracovnou zmluvou je zamestnávateľ. Právo autorské dielo použiť sa považuje okamihom vytvorenia diela za prevedené na zamestnávateľa. Zamestnanec týmto udeľuje súhlas zamestnávateľovi na postúpenie majetkových práv zamestnanca na akúkoľvek tretiu osobu za podmienok dohodnutých zamestnávateľom a treťou osobou.

IX.
Záverečné ustanovenia

 1. Dohodnutý obsah tejto pracovnej zmluvy je možné meniť iba na základe dohody oboch zmluvných strán, formou písomného očíslovaného dodatku, podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
 2. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa spravujú ustanoveniami Zákonníka práce, ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými predpismi.
 3. Pracovná zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, po jednom pre každú zmluvnú stranu so všetkými prílohami, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
  Zmluvné strany si pracovnú zmluvu prečítali, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcich porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

 

Príloha                       č. 1 Pracovná náplň

 

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zamestnanec                                                      zamestnávateľ


Stiahnite si vzor zmluvy v DOC