Chcem dať výpoveď

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2023
dať výpoveď
Podanie výpovede je právnym úkonom. Prečítajte si základné informácie o možnosti podania výpovede zo strany zamestnanca.

Pracovný pomer môže byť ukončený zo strany zamestnanca týmito spôsobmi:

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Najjednoduchším spôsobom ukončenia pracovného pomeru je jeho ukončenie dohodou za predpokladu, že sa dohodnete so zamestnávateľom na presnom dátume ukončenia pracovného pomeru. V tomto prípade sa pracovný pomer skončí dohodnutým dňom, takže ho takto môžete ukončiť aj zo dňa na deň. Dohoda sa uzatvára písomne a jedno jej vyhotovenie vám musí zamestnávateľ dať. Pokiaľ o to požiadate, dohoda musí obsahovať dôvod vášho odchodu.
Pozrite si VZOR žiadosti o skončenie pracovného pomeru dohodou.
Pozrite si VZOR dohody.

Ukončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca

V tomto prípade môžete dať výpoveď zamestnávateľovi z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Váš pracovný pomer sa však v tomto prípade neskončí okamžite, ale až po uplynutí zákonom ustanovenej alebo dohodnutej výpovednej doby.

 • Dĺžka výpovednej doby je najmenej jeden mesiac.
 • Ak ste zamestnaný u zamestnávateľa už dlhšie ako rok, dĺžka výpovednej doby je najmenej dva mesiace.
 • Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Takže ak podáte výpoveď 13. júna, výpovedná doba začne plynúť až od 1. júla a skončí sa 31. augusta.
 • Dajte si pozor na to, aby ste zmysle uvedenej dohody zotrvali počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, pretože inak má váš zamestnávateľ právo na peňažnú náhradu.
 • Ak ste sa pri uzavretí pracovnej zmluvy dohodli na možnosti ukončenia výpoveďou aj bez plynutia výpovednej doby, môžete podať výpoveď prakticky okamžite.

Pozrite si VZOR výpovede.

Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom

Pracovný pomer môžete okamžite ukončiť, ak:

 • podľa lekárskeho posudku nemôžete ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ vás do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku nepreradil na inú pre vás vhodnú prácu,
 • vám zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
 • je bezprostredne ohrozený váš život alebo zdravie,
 • ste mladistvý zamestnanec (teda máte menej ako 18 rokov) a nemôžete vykonávať svoju prácu bez ohrozenia svojej morálky.

Okamžite môžete skončiť pracovný pomer iba v lehote 1 mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozviete. Okamžité skončenie pracovného pomeru musíte oznámiť písomne, musíte v ňom vymedziť jeho dôvod a do 1 mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozviete, ho doručiť zamestnávateľovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

Pozrite si VZOR okamžitého skončenia pracovného pomeru.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zamestnancom

V skúšobnej dobe môžete ako zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru doručte zamestnávateľovi aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Pozrite si VZOR oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. Pred uplynutím dohodnutej doby môžete skončiť pracovný pomer nasledovne, pričom platia rovnaké pravidlá ako pri pracovnom pomere na dobu neurčité (popísané vyššie):

 • dohodou,
 • výpoveďou,
 • okamžitým skončením,
 • skončením v skúšobnej dobe.

Zákony týkajúce sa výpovede