Dohoda o vykonaní práce

Posledná aktualizácia: 29. októbra 2015
Pre predpokladaný rozsah práce, ktorý nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku, uzatvárate dohodu o vykonaní práce.Dohoda o vykonaní práce - Slovník pojmov - Profesia.sk

Dohoda o vykonaní práce je zmluvný vzťah medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou, pričom je to typ dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Podmienky pre takúto dohodu sú nasledovné:

 • predpokladaný rozsah práce na túto dohodu nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku,
 • dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná,
 • dohoda o vykonaní práce sa uzatvára vždy na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov,
 • v dohode musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy,
 • dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

Dohoda o vykonaní práce – vzor

Dohoda o vykonaní práce

uzatvorená podľa § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov medzi

zamestnávateľom:

názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sídlo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zapísaný v registri Okresného súdu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zastúpený: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnávateľ“

a

zamestnancom:

meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bytom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dátum narodenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
číslo OP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
št. príslušnosť: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnanec“

 I.
Predmet dohody

 1. Predmetom dohody je vymedziť vzájomné práva a povinnosti oboch zmluvných strán.
 2. Zamestnanec sa zaväzuje, že pre zamestnávateľa vykoná túto pracovnú úlohu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 II.
Rozsah práce

 1. Rozsah pracovnej úlohy v hodinách spolu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Pracovná úloha bude vykonaná do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. Dohoda o vykonaní prace nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.

III.
Odmena za vykonanú prácu

 1. Dohodnutá odmena: . . . . . . . . . . . . . . . €
 2. Splatnosť odmeny: Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce.
 3. Vykonanú prácu prevezme: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pozn. uviesť meno a funkciu zodpovednej osoby).

 IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Na základe tejto dohody oboznámil zamestnávateľ zamestnanca s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na vykonávanú prácu a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 2. Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvoriť pracovné podmienky zaisťujúce riadny a bezpečný výkon práce, zaplatiť dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné podmienky tak, ako boli dohodnuté.
 3. Zamestnanec sa zaväzuje vykonať dohodnutú prácu osobne, riadne a včas a dodržiavať podmienky dohodnuté v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na jej výkon, najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 4. Ostatné práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce a ostatnými pracovnoprávnymi predpismi.

 V.
Záverečné ustanovenia

 1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
 2. Dohoda je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
 3. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov. V otázkach touto dohodou neupravených sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 4. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.

 

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zamestnanec                                                      zamestnávateľ


Stiahnite si vzor dohody v DOC