Výpočet čistej mzdy

Posledná aktualizácia: 18. januára 2016
Vyvinuli sme nástroj, vďaka ktorému budete vždy vedieť vašu čistú mzdu. Aby ste na pohovore nemuseli tápať a hneď vedeli, koľko si v hrubom vypýtať.Výpočet čistej mzdy - Kariéra v kocke - Profesia.sk

Čo je čistá mzda?

Čistá mzda je tzv. reálny príjem, ktorý zostáva jeho majiteľovi na disponovanie. Je to príjem, ktorý je očistený od dane a zdravotného a sociálneho poistenia, prípadne dôchodkové sporenie. V pracovných inzerátoch sa uvádza hrubá mzda, je preto užitočné si urobiť výpočet čistej mzdy ešte pred deklarovaním záujmu o pracovnú pozíciu.

Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada podľa Zákonníka práce § 83a ods. 4 a iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa tohto zákona, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.

Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu.

Platenie daní a odvodov je súčasťou existencie štátu a zabezpečuje zdroje pre fungovanie štátneho aparátu a služieb. Každý zamestnanec musí odviesť štátu určitú časť zo svojej mzdy formou dane. Na to, aby človek vedel, koľko dostane „na ruku“, potrebuje urobiť výpočet čistej mzdy.

Čo tvorí výpočet čistej mzdy?

V pracovných inzerátoch a následne aj v pracovných zmluvách sa uvádza hrubá mzda. Z nej sa platia odvody do sociálnej poisťovne, odvody do zdravotnej poisťovne a daň z príjmu fyzických osôb. Po ich odpočítavaní vyjde čistá mzda. Výpočet čistej mzdy tvorí odpočítanie nasledovných položiek:

  • nemocenské poistenie,
  • starobné poistenie,
  • invalidné poistenie,
  • poistenie v nezamestnanosti,
  • garančný fond,
  • rezervný fond,
  • úrazové poistenie,
  • daň z príjmu.

Nemocenské poistenie

Nemocenské poistenie je poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva. Zo systému nemocenského poistenia sa poskytujú nemocenské dávky:

Starobné poistenie

Starobné poistenie je na Slovensku podsystém dôchodkového poistenia. Je to poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia. Zo systému starobného poistenia sa poskytuje:

Invalidné poistenie

Invalidné poistenie je na Slovensku podsystém dôchodkového poistenie. Je to poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia. Zo systému invalidného poistenia sa poskytuje:

Poistenie v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti je poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti.

Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti. Nárok na dávku, po splnení všetkých podmienok na priznanie, vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov, resp. štyroch mesiacov. Toto obdobie je označované ako podporné obdobie v nezamestnanosti.

Garančný fond

Garančný fond je určený na uspokojovanie nárokov z pracovného pomeru vo forme peňažnej náhrady, ak zamestnávateľ nemôže uspokojiť tieto nároky, lebo sa stal platobne neschopným. Za takého sa považuje, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo súd návrh na konkurz zamietol pre nedostatok majetku.

Rezervný fond

Rezervný fond solidarity vytvára sociálna poisťovňa a je zásadným prvkom ochrany spotrebiteľa v systéme starobného dôchodkového poistenia. Je určený (okrem iného) na úhradu škôd, ktoré spôsobí dôchodková správcovská spoločnosť alebo jej depozitár na majetku v dôchodkových fondoch.

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie je v rámci sociálneho poistenia konštituované ako povinné poistenie zamestnávateľa, ktoré ho má ochraňovať pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za škodu vzniknutú jeho zamestnancom v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktorá mu vyplýva z pracovnoprávnych predpisov.

Daň z príjmu

Daň z príjmu patrí spolu s DPH a spotrebnými daňami medzi najdôležitejšie a najvýnosnejšie dane. Platcami dane z príjmu sú fyzické aj právnické osoby. Daň z príjmu upravuje Zákon o dani z príjmu.