Čl.VI Zákon č. 461/2003 Z.z.

Čl.VI
Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z.z., zákona č. 600/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 43/2004 Z.z., zákona č. 186/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 391/2004 Z.z., zákona č. 439/2004 Z.z., zákona č. 523/2004 Z.z. a zákona č. 721/2004 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 226 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zahŕňa na účely § 231 ods. 1 písm. b) aj zamestnancov podľa § 4 ods. 2,“.

2. V § 231 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia

1. zamestnanca podľa § 4 ods. 1 na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti pred vznikom týchto poistení najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, odhlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 1 najneskôr v deň nasledujúci po zániku týchto poistení, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah podľa § 20 nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) až c),
2. zamestnanca podľa § 4 ods. 2 na účely úrazového poistenia a na účely osobitného predpisu 100b) pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu najneskôr pred začatím výkonu práce, odhlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 2 z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovnoprávneho vzťahu, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak pracovnoprávny vzťah podľa osobitného predpisu 69) nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) a b),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100b znie:
„100b) Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V § 231 ods. 3 sa slová „odseku 1 písm. a) až f), h) až j) a m)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a), c) až f), h) až j) a m)“ a na konci sa pripája táto veta: „Lehota na splnenie povinnosti podľa odseku 1 písm. b) je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odoslalo faxom alebo elektronickou poštou alebo ak bola informácia podľa odseku 1 písm. b) odoslaná prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS).“.

4. V § 231 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Informáciu odoslanú prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) je zamestnávateľ povinný potvrdiť na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania Sociálnej poisťovni.“.

5. V § 233 ods. 12 sa slová „Príslušný úrad podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“ a na konci sa pripája tento text: „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný oznámiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zaradenie fyzickej osoby do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom prijatia žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a jej vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom vydania rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Lehota na splnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo odoslalo v ustanovenej lehote faxom alebo elektronickou poštou.“.

6. Za § 293b sa vkladá § 293c, ktorý znie:
㤠293c
Zamestnávateľ, ktorý uzatvoril so zamestnancom uvedeným v § 4 ods. 2 pracovnoprávny vzťah pred 1. aprílom 2005 a tento pracovnoprávny vzťah naďalej trvá, je povinný prihlásiť tohto zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr do 31. mája 2005.“.