Čl.V Zákon č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z.

Čl.V
Zákon č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 29 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,“.

2. V § 29 ods. 1 písm. h) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno i), ktoré znie:
„i) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu 12a) počas piatich rokov, ktoré predchádzajú účasti vo verejnom obstarávaní.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a) Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.