Čl.IV Zákon č. 311/2001 Z.z.

Čl.IV
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z.z., zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 413/2002 Z.z., zákona č. 210/2003 Z.z., zákona č. 461/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z. a zákona č. 365/2004 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 130 ods. 5 druhá veta znie: „Údaj o celkovej cene práce tvorí súčet mzdy a úhrady poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a úhrady príspevku na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom.“.

2. V § 224 ods. 2 písm. c) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa písmená d) a e), ktoré znejú:
„d) viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené,
e) viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov.“.

3. V § 244 ods. 4 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnanci priamo volia členov osobitného vyjednávacieho orgánu zo zamestnancov zamestnávateľa na spoločnom rokovaní.“.

4. V § 247 odsek 1 znie:
„(1) Európsku zamestnaneckú radu volia zástupcovia zamestnancov zo zamestnancov zamestnávateľa na spoločnom rokovaní. Členov európskej zamestnaneckej rady za zamestnancov zamestnaných v Slovenskej republike vymenujú zástupcovia zamestnancov zamestnávateľa na spoločnom rokovaní; ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, volia si zástupcu zamestnancov, ktorý sa za nich zúčastní na spoločnom rokovaní, zamestnanci. Rozdelenie hlasov na spoločnom rokovaní sa určí pomerne podľa počtu zastupovaných zamestnancov.“.