Čl.III Zákon č. 95/2000 Z.z.

Čl.III
Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2002 Z.z., zákona č. 121/2004 Z.z., zákona č. 215/2004 Z.z. a zákona č. 541/2004 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. právnych predpisov upravujúcich zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,“.

2. V § 5 ods. 1 sa slovo „Bratislave“ nahrádza slovom „Košiciach“.

3. V § 5 ods. 3 písm. s) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno t), ktoré znie:
„t) vedie centrálnu verejne prístupnú evidenciu fyzických osôb a právnických osôb, ktorým bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.“.

4. V § 6 ods. 3 písm. m) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa písmená n) a o), ktoré znejú:
„n) oznamuje zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania Sociálnej poisťovni, Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradu pre verejné obstarávanie, 10b) a ak ide o cudzinca, ktorý vykonával nelegálnu prácu, aj útvaru Policajného zboru,
o) vydáva na požiadanie na účely poskytnutia štátnej pomoci potvrdenie o tom, že ku dňu požiadania nebolo zistené porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:
„10b) § 91 zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 14 ods. 2 písm. c) sa na konci pripája táto veta: „Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak sa štatutárny orgán zamestnávateľa alebo ním poverený zamestnanec odmietne oboznámiť s protokolom, písomne sa k nemu vyjadriť alebo ho podpísať; túto skutočnosť treba uviesť v protokole.“.

6. § 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Policajný zbor je povinný poskytnúť inšpektorovi práce na jeho žiadosť alebo na žiadosť inšpektorátu práce spoluprácu a ochranu 15a) pri vykonávaní inšpekcie práce; o spoluprácu a ochranu možno požiadať, ak sa odôvodnene predpokladá ohrozenie života alebo zdravia inšpektora práce alebo marenie výkonu inšpekcie práce.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore.“.

7. V § 17 ods. 6 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „20 000 Sk“.