§ 7a Dodatočné platby

§ 7a
Dodatočné platby
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3, je povinná zaplatiť
a) dohodnutú dlžnú mzdu fyzickej osobe, ktorú nelegálne zamestnávala,
b) dodatočnú platbu v sume rovnajúcej sa preddavku na daň z príjmu, dani z príjmu, daňovému nedoplatku na daň z príjmu, poistnému na sociálne poistenie podľa osobitného predpisu, 15) povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu, 16) príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu 17) a poistnému na povinné verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu, 18) ktoré by bola povinná odviesť, ak by nelegálne zamestnanú fyzickú osobu riadne zamestnávala, vrátane príslušných sankcií a pokút podľa osobitných predpisov, 19)
c) náklady súvisiace s doručením dlžnej mzdy podľa písmena a) do krajiny, do ktorej sa nelegálne zamestnaná fyzická osoba vrátila alebo bola administratívne vyhostená. 20)

(2) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3, alebo nelegálne zamestnaná fyzická osoba nepreukáže inak, na účely odseku 1 je dohodnutou mzdou mesačná minimálna mzda podľa osobitného predpisu 21) alebo mzda dohodnutá v kolektívnej zmluve pre porovnateľného zamestnanca, 22) ak kolektívna zmluva upravuje mzdu priaznivejšie, ako je výška mesačnej minimálnej mzdy.
(3) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3, alebo nelegálne zamestnaná fyzická osoba nepreukáže inak, na účely odseku 1 sa predpokladá, že pracovnoprávny vzťah trval tri mesiace.
(4) Dodatočná platba podľa odseku 1 písm. b) je príjmom štátneho rozpočtu.

15) Zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
16) Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17) § 5 ods. 2, § 12 ods. 2, § 13 ods. 3 a § 14 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18) Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19) Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 650/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
20) Štvrtá časť zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 75/2013 Z.z.
21) Zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
22) § 40 ods. 9 zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.