§ 5-5a Kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

Kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
§ 5
(1) Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonáva inšpektorát práce.
(2) Kontrolou podľa odseku 1 nie sú dotknuté kontrolné oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov. 10) Orgán vykonávajúci kontrolu podľa osobitného predpisu je povinný spolupracovať s inšpektorátom práce a poskytovať mu informácie v rozsahu svojej pôsobnosti na účely kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a plnenia povinností podľa osobitného predpisu. 10a)
(3) Právnická osoba a fyzická osoba je povinná inšpektorátu práce poskytovať informácie v rozsahu svojej pôsobnosti, poskytovať doklady, vyjadrenia a ďalšie písomnosti potrebné na zabezpečenie prípravy kontroly, výkonu kontroly a plnenia povinností podľa osobitného predpisu; 10a) ak ide o právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá zamestnáva štátneho príslušníka tretej krajiny, je povinná predložiť inšpektorátu práce vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu. 8)
(4) Fyzická osoba je povinná inšpektorátu práce vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

a) preukázať totožnosť,
b) predložiť doklad, ktorý obsahuje identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby, 11)
c) odôvodniť prítomnosť na pracovisku.
(5) Fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom tretej krajiny, je okrem povinností podľa odseku 4 povinná predložiť inšpektorátu práce vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania platný doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt.
(6) Na výmenu informácií súvisiacich s kontrolou nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a plnením povinností podľa osobitného predpisu 10a) sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby podľa osobitného predpisu. 12)

§ 5a
(1) Inšpektorát práce posudzuje riziko nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3 a pravidelne identifikuje odvetvia ekonomických činností, v ktorých sa sústreďuje nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 3 (ďalej len „rizikové odvetvie“).
(2) Inšpektorát práce vykonáva kontrolu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3 najmä v rizikových odvetviach.
(3) Národný inšpektorát práce predkladá Európskej komisii každoročne do 1. júla informácie za predchádzajúci kalendárny rok o počte kontrol nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3 v jednotlivých rizikových odvetviach, percentuálnom podiele kontrolovaných subjektov z počtu zamestnávateľov v každom rizikovom odvetví a výsledkoch kontrol vykonaných v jednotlivých rizikových odvetviach. Inšpektorát práce poskytuje Národnému inšpektorátu práce každoročne do 31. marca informácie v rozsahu podľa prvej vety.

8) Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z.z.
Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z.z., zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10a) § 7 ods. 3 písm. r) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2011 Z.z.
§ 7 ods. 3 písm. s) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11) § 235 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení zákona č. 43/2004 Z.z.
12) Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.