§ 1 Predmet úpravy

§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon vymedzuje nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ustanovuje zákaz vykonávania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, výkon kontroly, povinnosti inšpektorátu práce a postih za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.