Príl.6 Výpočet navýšeného nepeňažného plnenia podľa § 5 ods. 3 písm. d)

PRÍL.6
Výpočet navýšeného nepeňažného plnenia podľa § 5 ods. 3 písm. d)
Na účely výpočtu navýšenia nepeňažného plnenia podľa § 5 ods. 3 písm. d) zamestnávateľ vypočíta sumu plnenia (P) rozhodujúcu na uplatnenie sadzby dane [§ 15 písm. a)], ktorej prekročenie bude znamenať uplatnenie progresie vo výpočte preddavkov na daň, nasledovne:

        P = 1/12 zo sumy 176,8-násobku PŽM x (1 - SD1)

 

kde

 

P  je plnenie rozhodujúce na uplatnenie sadzby dane [§ 15 písm. a)],

PŽM je životné minimum platné k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia,

SD1 je sadzba dane podľa § 15 písm. a) bodu 1a. vyjadrená desatinným 

   číslom.
1. Ak suma nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi je rovná alebo
nižšia ako vypočítaná suma plnenia (P), potom suma navýšeného nepeňažného plnenia
(NNP) sa vypočíta nasledovne:

        ČNP = NP / (1-SD1) 

 

kde

 

ČNP je nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň,

NP  je nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi,

SD1 je sadzba dane podľa § 15 písm. a) bodu 1a. vyjadrená 

   desatinným číslom.
Nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň (ČNP) zamestnávateľ
navýši o povinné poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa osobitných predpisov,154)
nasledovným spôsobom:

        NNP = ČNP / (1 - PP)

 

kde

 

NNP je navýšené nepeňažné plnenie,

ČNP je nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň,

PP  je úhrn sadzieb pre platenie povinného poistného plateného 

   zamestnancom podľa osobitných predpisov 154) vyjadrený 

   desatinným číslom.
2. Ak suma nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi je vyššia ako vypočítaná
suma plnenia (P), potom suma navýšeného nepeňažného plnenia (NNP) sa vypočíta nasledovne:

        ČNP = P / (1-SD1) + (NP - P) / (1 - SD2)

 

kde

 

ČNP je nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň,

P  je plnenie rozhodujúce na uplatnenie sadzby dane [§ 15 písm. a)],

NP  je nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi,

SD1 je sadzba dane podľa § 15 písm. a) bodu 1a. vyjadrená desatinným číslom,

SD2 je sadzba dane podľa § 15 písm. a) bodu 1b. vyjadrená desatinným číslom.
Nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň (ČNP) zamestnávateľ
navýši o povinné poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa osobitných predpisov,154)
nasledovným spôsobom:

        NNP = ČNP / (1 - PP)

 

kde

 

NNP je navýšené nepeňažné plnenie,

ČNP je nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň,

PP  je úhrn sadzieb pre platenie povinného poistného plateného zamestnancom 

   podľa osobitných predpisov 154) vyjadrený desatinným číslom.

154) Zákon č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.