PRÍL.3 Hmotný majetok na účely uplatnenia § 30e

PRÍL.3
Hmotný majetok na účely uplatnenia § 30e
Položka KP                Názov
1-1   25.3   Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody
1-2   26.2   Počítače a periférne zariadenia
1-3   26.3   Komunikačné zariadenia
1-4   26.51   Meracie, testovacie a navigačné zariadenia 
1-5   26.7   Optické a fotografické prístroje a zariadenia
1-6   27.1   Elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické
          rozvodné a ovládacie zariadenia okrem                                      
          - 27.11.31 - Generátorové agregáty s piestovým vznetovým
                motorom s vnútorným spaľovaním
1-7   27.2   Batérie a akumulátory
1-8   27.3   Drôty a elektroinštalačné zariadenia
1-9   27.9   Ostatné elektrické zariadenia
1-10   27.11.31 Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom
          s vnútorným spaľovaním
1-11   28.3   Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
1-12   28.4   Stroje na tvarovanie kovov a obrábanie
1-13   28.11.2  Turbíny
1-14   28.11.12 Zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory
1-15   28.11.13 Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním
1-16   28.12   Zariadenia na kvapalný pohon
1-17   28.13   Ostatné čerpadlá a kompresory
1-18   28.21.1  Pece, horáky a ich časti
1-19   28.22   Zdvíhacie a manipulačné zariadenia
1-20   28.25   Chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre
          domácnosť a okrem  
          - 28.25.13 - Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné
          čerpadlá okrem typov pre domácnosti
1-21   28.25.13 Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem
          typov pre domácnosti
1-22   28.29   Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely inde
          neuvedené okrem 
          - 28.29.1 - Plynové generátory, destilačné a filtračné
                prístroje
          - 28.29.3 - Technické a domáce váhy a ostatné prístroje
                a zariadenia na váženie a meranie
1-23   28.29.1  Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje
1-24   28.29.3  Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na
          váženie a meranie
1-25   28.91   Stroje pre metalurgiu
1-26   28.92   Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo
1-27   28.93   Stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku
1-28   28.94   Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
1-29   28.95   Stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky
1-30   28.96   Stroje na výrobu plastov a gumy
1-31   28.99   Ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely inde
          neuvedené.