PRÍL.1 ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPÍN

PRÍL.1
ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPÍN
Odpisová skupina 1
 Položka  KP     Názov                        

           

 1-1    01.41.10  Dojnice živé                     

 1-2    01.42.11  Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat živé  

 1-3    01.43.10  Len: ostatné koňovité zvieratá živé         

 1-4    01.45.1  Ovce a kozy živé                   

 1-5    01.46.10  Ošípané živé                     

 1-6    01.47.13  Husi živé                      

 1-7    13.92.22  Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty;  

           lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na   

           vode alebo na súši, stany a kempingový tovar     

 1-8    22.29   Ostatné výrobky z plastov              

 1-9    23.19.2  Technické a ostatné sklo               

 1-10   23.44   Ostatné keramické výrobky na technické účely     

 1-11   23.9    Ostatné nekovové minerálne výrobky          

 1-12   25.73   Nástroje okrem                    

           - 25.73.5 - Formy; formovacie rámy pre zlievarne   

           kovov; formovacie základne; modely na formy     

           - 25.73.6 - Ostatné nástroje             

 1-13   26.2    Počítače a periférne zariadenia           

 1-14   26.3    Komunikačné zariadenia                

 1-15   26.4    Spotrebná elektronika                

 1-16   26.51   Meracie, testovacie a navigačné zariadenia      

 1-17   26.7    Optické a fotografické prístroje a zariadenia    

 1-18   28.23   Kancelárske stroje a zariadenia okrem počítačov a  

           periférnych zariadení                

 1-19   28.24   Ručné nástroje                    

 1-20   28.29.3  Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a    

           zariadenia na váženie a meranie           

 1-21   28.3    Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo       

 1-22   28.93   Stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie 

           tabaku                        

 1-23   28.94   Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel  

 1-24   29.10.2  Osobné automobily                  

 1-25   29.10.3  Motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb    

           (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov     

 1-26   29.10.4  Motorové vozidlá na prepravu nákladu         

 1-27   30.92   Bicykle a vozíky pre invalidov            

 1-28   32.40   Hry a hračky okrem                  

           - 32.40.4 - Ostatné hry               

 1-29       32.9    Výrobky inde nezaradené               

Odpisová skupina 2
 Položka  KP     Názov                        

 

 2-1    01.43.10  Len: kone - živé                   

 2-2    13.9    Ostatné textílie okrem                

           - 13.92.22 - Nepremokavé plachty, ochranné a     

           tieniace plachty; lodné plachty na člny, na dosky na 

           plachtenie na vode alebo na súši; stany a kempingový 

           tovar                        

 2-3    15     Usne a výrobky z usní                

 2-4    16.23.2  Montované stavby z dreva; ak nie sú samostatnými   

           stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete 

 2-5    22.23.2  Montované stavby z plastov, ak nie sú samostatnými  

           stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete 

 2-6    25.21   Radiátory a kotly ústredného kúrenia         

 2-7    25.7    Nožiarske výrobky, nástroje a železiarsky tovar   

           okrem                        

           - 25.71.15 - Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné 

           zbrane a ich časti                  

           - 25.73 - Nástroje                  

 2-8    25.9    Ostatné hotové kovové výrobky okrem 

           - 25.99.2 - Ostatné výrobky zo základných kovov         

 2-9    26.52   Hodiny a hodinky                   

 2-10   26.6    Prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a     

           elektroterapeutické prístroje            

 2-11   27.11.31  Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom 

           s vnútorným spaľovaním                

 2-12   27.2    Batérie a akumulátory                

 2-13   27.3    Drôty a elektroinštalačné zariadenia             

 2-14   27.4    Elektrické svietidlá                 

 2-15   27.5    Prístroje pre domácnosť               

 2-16   27.9    Ostatné elektrické zariadenia            

 2-17   28.11.11  Závesné lodné motory                 

 2-18   28.12   Zariadenia na kvapalný pohon             

 2-19   28.13   Ostatné čerpadlá a kompresory            

 2-20   28.22   Zdvíhacie a manipulačné zariadenia          

 2-21   28.25.13  Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá  

           okrem typov pre domácnosti              

 2-22   28.29   Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely inde 

           neuvedené okrem                   

           - 28.29.1 - Plynové generátory, destilačné a     

           filtračné prístroje                 

           - 28.29.3 - Technické a domáce váhy a ostatné    

           prístroje a zariadenia na váženie a meranie     

 2-23   28.4    Stroje na tvarovanie kovov a obrábanie        

 2-24   28.92   Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre      

           stavebníctvo                     

 2-25   28.95   Stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky    

 2-26   28.96   Stroje na výrobu plastov a gumy           

 2-27   28.99   Ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely inde  

           neuvedené                      

 2-28   29.10.3  Len: trolejbusy a elektrobusy            

 2-29   29.10.5  Motorové vozidlá na špeciálne účely         

 2-30   29.2    Karosérie motorových vozidiel; prívesy a návesy   

 2-31   30.20.33  Len vozidlá koľajové banské a lokálky (železnice   

           osobitného určenia)                 

 2-32   30.91.1  Motocykle a prívesné vozíky             

 2-33   30.99   Ostatné dopravné zariadenia inde neuvedené      

 2-34   31.0    Nábytok                       

 2-35   32.2    Hudobné nástroje                   

 2-36   32.3    Športové výrobky                   

 2-37   32.40.4  Ostatné hry                     

 2-38   32.5    Lekárske a stomatologické nástroje a potreby     

 2-39         Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky 

 2-40         Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách 

           určené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15)   

           - rozvody počítačových sietí      

 2-41         Úhrn technického zhodnotenia a opráv vykonaných na
           
           budovách, v ktorých sa poskytuje kúpeľná
           
           starostlivosť a s ňou spojené služby       

Odpisová skupina 3
 Položka  KP     Názov                        

 

 3-1    27.1    Elektrické motory, generátory a transformátory a   

           elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia     okrem

           - 27.11.31 - Generátorové agregáty s piestovým     

           vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním       

 3-2    28.11.12  Zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory   

 3-3    28.11.13  Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným     

           spaľovaním                      

 3-4    28.11.2  Turbíny                       

 3-5    28.21.1  Pece, horáky a ich časti               

 3-6    28.25   Chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre 

           domácnosť a okrem                  

           - 28.25.13 - Chladiace a mraziace zariadenia a    

           tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti     

 3-7    28.29.1  Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje 

 3-8    28.91   Stroje pre metalurgiu                

Odpisová skupina 4
 Položka  KP     Názov                        

 

 4-1    23.61.20  Montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými  

           stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete 

 4-2    25.11.10  Montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými   

           stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete 

 4-3    25.29   Ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov    

 4-4    25.3    Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej  

           vody                         

 4-5    25.4    Zbrane a munícia                   

 4-6    25.71.15  Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich 

           časti                        

 4-7    25.99.2  Ostatné výrobky zo základných kovov         

 4-8    30.11   Lode a plavidlá                   

 4-9    30.12   Rekreačné a športové člny              

 4-10   30.2    Železničné lokomotívy a vozový park         

 4-11   30.3    Lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia    

 4-12   30.4    Vojenské bojové vozidlá               

 4-13         Pestovateľské celky trvalých porastov s časom    

           plodnosti dlhším ako tri roky            

 4-14         2213 KS - Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia  

 4-15         2224 KS - Miestne elektrické a telekomunikačné    

           rozvody a vedenia                  

 4-16         Drobné stavby vymedzené osobitným predpisom 107)   

           okrem § 22 ods. 2 písm. b) druhého bodu       

 4-17         Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách 

           určené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15)   

           - klimatizačné zariadenia              

           - osobné a nákladné výťahy              

           - eskalátory a pohyblivé chodníky          

                 

Odpisová skupina 5
 Položka  KS     Názov                        

           

 5-1    1     Budovy okrem kódov uvedených v odpisovej skupine 6  

 5-2    2     Inžinierske stavby okrem kódov uvedených v      

           odpisových skupinách 4 a 6 a okrem jednotlivých   

           oddeliteľných súčastí uvedených v odpisových     

           skupinách 2 a 4                   

Odpisová skupina 6
 Položka  KS     Názov                        

 

 6-1    11     Bytové budovy                    

 6-2    121    Hotely a podobné budovy               

 6-3    1220    Budovy pre administratívu              

 6-4    126    Budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a  

           zdravotníctvo                    

 6-5    127    Ostatné nebytové budovy okrem            

           - 1271 - Nebytové poľnohospodárske budovy      

           - 1274 - Ostatné budovy inde neuvedené len budovy a 

           kasárne pre hasičov                 

 6-6    24     Ostatné inžinierske stavby              

 

Poznámky:

1) Položka - označuje číslo odpisovej skupiny (1 až 6) a poradové číslo položky v príslušnej 

  odpisovej skupine.

2) KP - kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydanej Nariadením Európskeho 

  parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorý je rozhodujúci na zaradenie hmotného

  majetku do odpisovej skupiny. Ak pre stručnosť textácie je názov vymedzený inak, rozhodujúci je 

  kód KP.

3) Názov - obsahové vymedzenie jednotlivých položiek a kódov prevažne s použitím textácie KP, 

  prípadne textácie KS.

4) KS - kód klasifikácie stavieb vyhlásený vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č.

  323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb.

107) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.