PRÍL.1 ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPÍN

PRÍL.1
ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPÍN
Odpisová skupina 0
 Položka  KP     Názov                        

 

 0-1    29.10.2  Len: osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o

           evidencii časť II v položke "18 P.3 Druh paliva/zdroj

           energie" uvedené

            - "BEV" alebo 

            - "PHEV" v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva

             alebo zdroja energie.

Odpisová skupina 1
 Položka  KP     Názov                                    1-1    01.41.10  Dojnice živé                      1-2    01.42.11  Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat živé   1-3    01.43.10  Len: ostatné koňovité zvieratá živé          1-4    01.45.1  Ovce a kozy živé                    1-5    01.46.10  Ošípané živé                      1-6    01.47.13  Husi živé                       1-7    13.92.22  Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty;             lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na              vode alebo na súši, stany a kempingový tovar      1-8    22.29   Ostatné výrobky z plastov               1-9    23.19.2  Technické a ostatné sklo                1-10   23.44   Ostatné keramické výrobky na technické účely      1-11   23.9    Ostatné nekovové minerálne výrobky           1-12   25.73   Nástroje okrem                               - 25.73.5 - Formy; formovacie rámy pre zlievarne              kovov; formovacie základne; modely na formy                - 25.73.6 - Ostatné nástroje              1-13   26.2    Počítače a periférne zariadenia            1-14   26.3    Komunikačné zariadenia                 1-15   26.4    Spotrebná elektronika                 1-16   26.51   Meracie, testovacie a navigačné zariadenia       1-17   26.7    Optické a fotografické prístroje a zariadenia     1-18   28.23   Kancelárske stroje a zariadenia okrem počítačov a             periférnych zariadení                 1-19   28.24   Ručné nástroje                     1-20   28.29.3  Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a               zariadenia na váženie a meranie            1-21   28.3    Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo        1-22   28.93   Stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie            tabaku                         1-23   28.94   Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel   1-24   29.10.2  Osobné automobily okrem

            - osobných automobilov, ktoré majú v osvedčení o

             evidencii časť II v položke "18 P.3 Druh paliva/zdroj

             energie" uvedené 

            - "BEV" alebo

            - "PHEV" v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva

             alebo zdroja energie               1-25   29.10.3  Motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb               (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov      1-26   29.10.4  Motorové vozidlá na prepravu nákladu          1-27   30.92   Bicykle a vozíky pre invalidov             1-28   32.40   Hry a hračky okrem                             - 32.40.4 - Ostatné hry                1-29   32.9    Výrobky inde nezaradené               

Odpisová skupina 2
 Položka  KP     Názov                          2-1    01.43.10  Len: kone - živé                    2-2    13.9    Ostatné textílie okrem                           - 13.92.22 - Nepremokavé plachty, ochranné a                tieniace plachty; lodné plachty na člny, na dosky na            plachtenie na vode alebo na súši; stany a kempingový            tovar                         2-3    15     Usne a výrobky z usní                 2-4    16.23.2  Montované stavby z dreva; ak nie sú samostatnými              stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete  2-5    22.23.2  Montované stavby z plastov, ak nie sú samostatnými             stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete  2-6    25.21   Radiátory a kotly ústredného kúrenia          2-7    25.7    Nožiarske výrobky, nástroje a železiarsky tovar              okrem                                   - 25.71.15 - Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné            zbrane a ich časti                             - 25.73 - Nástroje                   2-8    25.9    Ostatné hotové kovové výrobky okrem            - 25.99.2 - Ostatné výrobky zo základných kovov          2-9    26.52   Hodiny a hodinky                    2-10   26.6    Prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a                elektroterapeutické prístroje             2-11   27.11.31  Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom            s vnútorným spaľovaním                 2-12   27.2    Batérie a akumulátory                 2-13   27.3    Drôty a elektroinštalačné zariadenia          2-14   27.4    Elektrické svietidlá                  2-15   27.5    Prístroje pre domácnosť                2-16   27.9    Ostatné elektrické zariadenia             2-17   28.11.11  Závesné lodné motory                  2-18   28.12   Zariadenia na kvapalný pohon              2-19   28.13   Ostatné čerpadlá a kompresory             2-20   28.22   Zdvíhacie a manipulačné zariadenia           2-21   28.25.13  Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá             okrem typov pre domácnosti               2-22   28.29   Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely inde            neuvedené okrem                              - 28.29.1 - Plynové generátory, destilačné a                filtračné prístroje                            - 28.29.3 - Technické a domáce váhy a ostatné               prístroje a zariadenia na váženie a meranie      2-23   28.4    Stroje na tvarovanie kovov a obrábanie         2-24   28.92   Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre                 stavebníctvo                      2-25   28.95   Stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky     2-26   28.96   Stroje na výrobu plastov a gumy            2-27   28.99   Ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely inde             neuvedené                       2-28   29.10.3  Len: trolejbusy a elektrobusy             2-29   29.10.5  Motorové vozidlá na špeciálne účely          2-30   29.2    Karosérie motorových vozidiel; prívesy a návesy    2-31   30.20.33  Len vozidlá koľajové banské a lokálky (železnice              osobitného určenia)                  2-32   30.91.1  Motocykle a prívesné vozíky              2-33   30.99   Ostatné dopravné zariadenia inde neuvedené       2-34   31.0    Nábytok                        2-35   32.2    Hudobné nástroje                    2-36   32.3    Športové výrobky                    2-37   32.40.4  Ostatné hry                      2-38   32.5    Lekárske a stomatologické nástroje a potreby      2-39         Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej     pamiatky  2-40         Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách            určené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15)              - rozvody počítačových sietí       2-41         Úhrn technického zhodnotenia a opráv vykonaných na                      budovách, v ktorých sa poskytuje kúpeľná                      starostlivosť a s ňou spojené služby       

Odpisová skupina 3
 Položka  KP     Názov                          3-1    27.1    Elektrické motory, generátory a transformátory a              elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia okrem           - 27.11.31 - Generátorové agregáty s piestovým                vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním        3-2    28.11.12  Zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory    3-3    28.11.13  Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným                spaľovaním                       3-4    28.11.2  Turbíny                        3-5    28.21.1  Pece, horáky a ich časti                3-6    28.25   Chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre            domácnosť a okrem                             - 28.25.13 - Chladiace a mraziace zariadenia a               tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti      3-7    28.29.1  Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje  3-8    28.91   Stroje pre metalurgiu                

Odpisová skupina 4
 Položka  KP     Názov                          4-1    23.61.20  Montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými             stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete  4-2    25.11.10  Montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými              stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete  4-3    25.29   Ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov     4-4    25.3    Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej             vody                          4-5    25.4    Zbrane a munícia                    4-6    25.71.15  Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich            časti                         4-7    25.99.2  Ostatné výrobky zo základných kovov          4-8    30.11   Lode a plavidlá                    4-9    30.12   Rekreačné a športové člny               4-10   30.2    Železničné lokomotívy a vozový park          4-11   30.3    Lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia     4-12   30.4    Vojenské bojové vozidlá                4-13         Pestovateľské celky trvalých porastov s časom               plodnosti dlhším ako tri roky             4-14         2213 KS - Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia   4-15         2224 KS - Miestne elektrické a telekomunikačné               rozvody a vedenia                   4-16         Drobné stavby vymedzené osobitným predpisom 107)              okrem § 22 ods. 2 písm. b) druhého bodu        4-17         Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách            určené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15)              - klimatizačné zariadenia                         - osobné a nákladné výťahy                         - eskalátory a pohyblivé chodníky                           

Odpisová skupina 5
 Položka  KS     Názov                                    5-1    1     Budovy okrem kódov uvedených v odpisovej skupine 6   5-2    2     Inžinierske stavby okrem kódov uvedených v                 odpisových skupinách 4 a 6 a okrem jednotlivých              oddeliteľných súčastí uvedených v odpisových                skupinách 2 a 4                   

Odpisová skupina 6
 Položka  KS     Názov                          6-1    11     Bytové budovy                     6-2    121    Hotely a podobné budovy                6-3    1220    Budovy pre administratívu               6-4    126    Budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a             zdravotníctvo                     6-5    127    Ostatné nebytové budovy okrem                       - 1271 - Nebytové poľnohospodárske budovy                 - 1274 - Ostatné budovy inde neuvedené len budovy a            kasárne pre hasičov                  6-6    24     Ostatné inžinierske stavby               

Poznámky:

1) Položka - označuje číslo odpisovej skupiny (1 až 6) a poradové číslo položky v príslušnej   odpisovej skupine.2) KP - kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydanej Nariadením Európskeho   parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorý je rozhodujúci na zaradenie hmotného  majetku do odpisovej skupiny. Ak pre stručnosť textácie je názov vymedzený inak, rozhodujúci je   kód KP.3) Názov - obsahové vymedzenie jednotlivých položiek a kódov prevažne s použitím textácie KP,   prípadne textácie KS.4) KS - kód klasifikácie stavieb vyhlásený vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č.  323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb.

107) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.