PRÍL.1 ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPÍN

PRÍL.1
ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPÍN
Odpisová skupina 0
 Položka  KP     Názov                        
 0-1    29.10.2  Len: osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o
           evidencii časť II v položke "18 P.3 Druh paliva/zdroj
           energie" uvedené
            - "BEV" alebo 
            - "PHEV" v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva
             alebo zdroja energie.

Odpisová skupina 1
 Položka  KP     Názov                        
 1-1    01.41.10  Dojnice živé                     
 1-2    01.42.11  Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat živé  
 1-3    01.43.10  Len: ostatné koňovité zvieratá živé         
 1-4    01.45.1  Ovce a kozy živé                   
 1-5    01.46.10  Ošípané živé                     
 1-6    01.47.13  Husi živé                      
 1-7    13.92.22  Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty;  
           lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na   
           vode alebo na súši, stany a kempingový tovar     
 1-8    22.29   Ostatné výrobky z plastov              
 1-9    23.19.2  Technické a ostatné sklo               
 1-10   23.44   Ostatné keramické výrobky na technické účely     
 1-11   23.9    Ostatné nekovové minerálne výrobky          
 1-12   25.73   Nástroje okrem                    
           - 25.73.5 - Formy; formovacie rámy pre zlievarne   
           kovov; formovacie základne; modely na formy     
           - 25.73.6 - Ostatné nástroje             
 1-13   26.2    Počítače a periférne zariadenia           
 1-14   26.3    Komunikačné zariadenia                
 1-15   26.4    Spotrebná elektronika                
 1-16   26.51   Meracie, testovacie a navigačné zariadenia      
 1-17   26.7    Optické a fotografické prístroje a zariadenia    
 1-18   28.23   Kancelárske stroje a zariadenia okrem počítačov a  
           periférnych zariadení                
 1-19   28.24   Ručné nástroje                    
 1-20   28.29.3  Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a    
           zariadenia na váženie a meranie           
 1-21   28.3    Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo       
 1-22   28.93   Stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie 
           tabaku                        
 1-23   28.94   Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel  
 1-24   29.10.2  Osobné automobily okrem
            - osobných automobilov, ktoré majú v osvedčení o
             evidencii časť II v položke "18 P.3 Druh paliva/zdroj
             energie" uvedené 
            - "BEV" alebo
            - "PHEV" v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva
             alebo zdroja energie              
 1-25   29.10.3  Motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb    
           (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov     
 1-26   29.10.4  Motorové vozidlá na prepravu nákladu         
 1-27   30.92   Bicykle a vozíky pre invalidov            
 1-28   32.40   Hry a hračky okrem                  
           - 32.40.4 - Ostatné hry               
 1-29   32.9    Výrobky inde nezaradené               

Odpisová skupina 2
 Položka  KP     Názov                        
 2-1    01.43.10  Len: kone - živé                   
 2-2    13.9    Ostatné textílie okrem                
           - 13.92.22 - Nepremokavé plachty, ochranné a     
           tieniace plachty; lodné plachty na člny, na dosky na 
           plachtenie na vode alebo na súši; stany a kempingový 
           tovar                        
 2-3    15     Usne a výrobky z usní                
 2-4    16.23.2  Montované stavby z dreva; ak nie sú samostatnými   
           stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete 
 2-5    22.23.2  Montované stavby z plastov, ak nie sú samostatnými  
           stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete 
 2-6    25.21   Radiátory a kotly ústredného kúrenia         
 2-7    25.7    Nožiarske výrobky, nástroje a železiarsky tovar   
           okrem                        
           - 25.71.15 - Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné 
           zbrane a ich časti                  
           - 25.73 - Nástroje                  
 2-8    25.9    Ostatné hotové kovové výrobky okrem 
           - 25.99.2 - Ostatné výrobky zo základných kovov         
 2-9    26.52   Hodiny a hodinky                   
 2-10   26.6    Prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a     
           elektroterapeutické prístroje            
 2-11   27.11.31  Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom 
           s vnútorným spaľovaním                
 2-12   27.2    Batérie a akumulátory                
 2-13   27.3    Drôty a elektroinštalačné zariadenia         
 2-14   27.4    Elektrické svietidlá                 
 2-15   27.5    Prístroje pre domácnosť               
 2-16   27.9    Ostatné elektrické zariadenia            
 2-17   28.11.11  Závesné lodné motory                 
 2-18   28.12   Zariadenia na kvapalný pohon             
 2-19   28.13   Ostatné čerpadlá a kompresory            
 2-20   28.22   Zdvíhacie a manipulačné zariadenia          
 2-21   28.25.13  Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá  
           okrem typov pre domácnosti              
 2-22   28.29   Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely inde 
           neuvedené okrem                   
           - 28.29.1 - Plynové generátory, destilačné a     
           filtračné prístroje                 
           - 28.29.3 - Technické a domáce váhy a ostatné    
           prístroje a zariadenia na váženie a meranie     
 2-23   28.4    Stroje na tvarovanie kovov a obrábanie        
 2-24   28.92   Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre      
           stavebníctvo                     
 2-25   28.95   Stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky    
 2-26   28.96   Stroje na výrobu plastov a gumy           
 2-27   28.99   Ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely inde  
           neuvedené                      
 2-28   29.10.3  Len: trolejbusy a elektrobusy            
 2-29   29.10.5  Motorové vozidlá na špeciálne účely         
 2-30   29.2    Karosérie motorových vozidiel; prívesy a návesy   
 2-31   30.20.33  Len vozidlá koľajové banské a lokálky (železnice   
           osobitného určenia)                 
 2-32   30.91.1  Motocykle a prívesné vozíky             
 2-33   30.99   Ostatné dopravné zariadenia inde neuvedené      
 2-34   31.0    Nábytok                       
 2-35   32.2    Hudobné nástroje                   
 2-36   32.3    Športové výrobky                   
 2-37   32.40.4  Ostatné hry                     
 2-38   32.5    Lekárske a stomatologické nástroje a potreby     
 2-39         Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky 
 2-40         Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách 
           určené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15)   
           - rozvody počítačových sietí      
 2-41         Úhrn technického zhodnotenia a opráv vykonaných na
           budovách, v ktorých sa poskytuje kúpeľná
           starostlivosť a s ňou spojené služby       

Odpisová skupina 3
 Položka  KP     Názov                        
 3-1    27.1    Elektrické motory, generátory a transformátory a   
           elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia okrem
           - 27.11.31 - Generátorové agregáty s piestovým     
           vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním       
 3-2    28.11.12  Zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory   
 3-3    28.11.13  Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným     
           spaľovaním                      
 3-4    28.11.2  Turbíny                       
 3-5    28.21.1  Pece, horáky a ich časti               
 3-6    28.25   Chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre 
           domácnosť a okrem                  
           - 28.25.13 - Chladiace a mraziace zariadenia a    
           tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti     
 3-7    28.29.1  Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje 
 3-8    28.91   Stroje pre metalurgiu                

Odpisová skupina 4
 Položka  KP     Názov                        
 4-1    23.61.20  Montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými  
           stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete 
 4-2    25.11.10  Montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými   
           stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete 
 4-3    25.29   Ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov    
 4-4    25.3    Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej  
           vody                         
 4-5    25.4    Zbrane a munícia                   
 4-6    25.71.15  Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich 
           časti                        
 4-7    25.99.2  Ostatné výrobky zo základných kovov         
 4-8    30.11   Lode a plavidlá                   
 4-9    30.12   Rekreačné a športové člny              
 4-10   30.2    Železničné lokomotívy a vozový park         
 4-11   30.3    Lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia    
 4-12   30.4    Vojenské bojové vozidlá               
 4-13         Pestovateľské celky trvalých porastov s časom    
           plodnosti dlhším ako tri roky            
 4-14         2213 KS - Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia  
 4-15         2224 KS - Miestne elektrické a telekomunikačné    
           rozvody a vedenia                  
 4-16         Drobné stavby vymedzené osobitným predpisom 107)   
           okrem § 22 ods. 2 písm. b) druhého bodu       
 4-17         Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách 
           určené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15)   
           - klimatizačné zariadenia              
           - osobné a nákladné výťahy              
           - eskalátory a pohyblivé chodníky          

                 

Odpisová skupina 5
 Položka  KS     Názov                        
 5-1    1     Budovy okrem kódov uvedených v odpisovej skupine 6  
 5-2    2     Inžinierske stavby okrem kódov uvedených v      
           odpisových skupinách 4 a 6 a okrem jednotlivých   
           oddeliteľných súčastí uvedených v odpisových     
           skupinách 2 a 4                   

Odpisová skupina 6
 Položka  KS     Názov                        
 6-1    11     Bytové budovy                    
 6-2    121    Hotely a podobné budovy               
 6-3    1220    Budovy pre administratívu              
 6-4    126    Budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a  
           zdravotníctvo                    
 6-5    127    Ostatné nebytové budovy okrem            
           - 1271 - Nebytové poľnohospodárske budovy      
           - 1274 - Ostatné budovy inde neuvedené len budovy a 
           kasárne pre hasičov                 
 6-6    24     Ostatné inžinierske stavby              
 

Poznámky:

1) Položka - označuje číslo odpisovej skupiny (1 až 6) a poradové číslo položky v príslušnej 
  odpisovej skupine.
2) KP - kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydanej Nariadením Európskeho 
  parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorý je rozhodujúci na zaradenie hmotného
  majetku do odpisovej skupiny. Ak pre stručnosť textácie je názov vymedzený inak, rozhodujúci je 
  kód KP.
3) Názov - obsahové vymedzenie jednotlivých položiek a kódov prevažne s použitím textácie KP, 
  prípadne textácie KS.
4) KS - kód klasifikácie stavieb vyhlásený vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č.
  323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb.

107) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.