Odpisová skupina 6 Položka KS Názov 6-1 11 Bytové budovy 6-2 121 Hotely a podobné budovy 6-3 1220 Budovy pre administratívu

Odpisová skupina 6
 Položka  KS     Názov                        

 

 6-1    11     Bytové budovy                    

 6-2    121    Hotely a podobné budovy               

 6-3    1220    Budovy pre administratívu              

 6-4    126    Budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a  

           zdravotníctvo                    

 6-5    127    Ostatné nebytové budovy okrem            

           - 1271 - Nebytové poľnohospodárske budovy      

           - 1274 - Ostatné budovy inde neuvedené len budovy a 

           kasárne pre hasičov                 

 6-6    24     Ostatné inžinierske stavby              

 
Poznámky:

1) Položka - označuje číslo odpisovej skupiny (1 až 6) a poradové číslo položky v príslušnej 

  odpisovej skupine.

2) KP - kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydanej Nariadením Európskeho 

  parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorý je rozhodujúci na zaradenie hmotného

  majetku do odpisovej skupiny. Ak pre stručnosť textácie je názov vymedzený inak, rozhodujúci je 

  kód KP.

3) Názov - obsahové vymedzenie jednotlivých položiek a kódov prevažne s použitím textácie KP, 

  prípadne textácie KS.

4) KS - kód klasifikácie stavieb vyhlásený vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č.

  323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb.