Odpisová skupina 6 Položka KS Názov 6-1 11 Bytové budovy 6-2 121 Hotely a podobné budovy 6-3 1220 Budovy pre administratívu

Odpisová skupina 6
 Položka  KS     Názov                          6-1    11     Bytové budovy                     6-2    121    Hotely a podobné budovy                6-3    1220    Budovy pre administratívu               6-4    126    Budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a             zdravotníctvo                     6-5    127    Ostatné nebytové budovy okrem                       - 1271 - Nebytové poľnohospodárske budovy                 - 1274 - Ostatné budovy inde neuvedené len budovy a            kasárne pre hasičov                  6-6    24     Ostatné inžinierske stavby               
Poznámky:

1) Položka - označuje číslo odpisovej skupiny (1 až 6) a poradové číslo položky v príslušnej   odpisovej skupine.2) KP - kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydanej Nariadením Európskeho   parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorý je rozhodujúci na zaradenie hmotného  majetku do odpisovej skupiny. Ak pre stručnosť textácie je názov vymedzený inak, rozhodujúci je   kód KP.3) Názov - obsahové vymedzenie jednotlivých položiek a kódov prevažne s použitím textácie KP,   prípadne textácie KS.4) KS - kód klasifikácie stavieb vyhlásený vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č.  323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb.