Odpisová skupina 4 Položka KP Názov 4-1 23.61.20 Montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými

Odpisová skupina 4
 Položka  KP     Názov                        
 4-1    23.61.20  Montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými  
           stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete 
 4-2    25.11.10  Montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými   
           stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete 
 4-3    25.29   Ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov    
 4-4    25.3    Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej  
           vody                         
 4-5    25.4    Zbrane a munícia                   
 4-6    25.71.15  Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich 
           časti                        
 4-7    25.99.2  Ostatné výrobky zo základných kovov         
 4-8    30.11   Lode a plavidlá                   
 4-9    30.12   Rekreačné a športové člny              
 4-10   30.2    Železničné lokomotívy a vozový park         
 4-11   30.3    Lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia    
 4-12   30.4    Vojenské bojové vozidlá               
 4-13         Pestovateľské celky trvalých porastov s časom    
           plodnosti dlhším ako tri roky            
 4-14         2213 KS - Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia  
 4-15         2224 KS - Miestne elektrické a telekomunikačné    
           rozvody a vedenia                  
 4-16         Drobné stavby vymedzené osobitným predpisom 107)   
           okrem § 22 ods. 2 písm. b) druhého bodu       
 4-17         Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách 
           určené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15)   
           - klimatizačné zariadenia              
           - osobné a nákladné výťahy              
           - eskalátory a pohyblivé chodníky          

                 

107) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.