Odpisová skupina 4 Položka KP Názov 4-1 23.61.20 Montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými

Odpisová skupina 4
 Položka  KP     Názov                        

 

 4-1    23.61.20  Montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými  

           stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete 

 4-2    25.11.10  Montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými   

           stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete 

 4-3    25.29   Ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov    

 4-4    25.3    Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej  

           vody                         

 4-5    25.4    Zbrane a munícia                   

 4-6    25.71.15  Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich 

           časti                        

 4-7    25.99.2  Ostatné výrobky zo základných kovov         

 4-8    30.11   Lode a plavidlá                   

 4-9    30.12   Rekreačné a športové člny              

 4-10   30.2    Železničné lokomotívy a vozový park         

 4-11   30.3    Lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia    

 4-12   30.4    Vojenské bojové vozidlá               

 4-13         Pestovateľské celky trvalých porastov s časom    

           plodnosti dlhším ako tri roky            

 4-14         2213 KS - Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia  

 4-15         2224 KS - Miestne elektrické a telekomunikačné    

           rozvody a vedenia                  

 4-16         Drobné stavby vymedzené osobitným predpisom 107)   

           okrem § 22 ods. 2 písm. b) druhého bodu       

 4-17         Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách 

           určené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15)   

           - klimatizačné zariadenia              

           - osobné a nákladné výťahy              

           - eskalátory a pohyblivé chodníky          

                 

107) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.