Odpisová skupina 4 Položka KP Názov 4-1 23.61.20 Montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými

Odpisová skupina 4
 Položka  KP     Názov                          4-1    23.61.20  Montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými             stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete  4-2    25.11.10  Montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými              stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete  4-3    25.29   Ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov     4-4    25.3    Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej             vody                          4-5    25.4    Zbrane a munícia                    4-6    25.71.15  Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich            časti                         4-7    25.99.2  Ostatné výrobky zo základných kovov          4-8    30.11   Lode a plavidlá                    4-9    30.12   Rekreačné a športové člny               4-10   30.2    Železničné lokomotívy a vozový park          4-11   30.3    Lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia     4-12   30.4    Vojenské bojové vozidlá                4-13         Pestovateľské celky trvalých porastov s časom               plodnosti dlhším ako tri roky             4-14         2213 KS - Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia   4-15         2224 KS - Miestne elektrické a telekomunikačné               rozvody a vedenia                   4-16         Drobné stavby vymedzené osobitným predpisom 107)              okrem § 22 ods. 2 písm. b) druhého bodu        4-17         Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách            určené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15)              - klimatizačné zariadenia                         - osobné a nákladné výťahy                         - eskalátory a pohyblivé chodníky                           

107) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.