Odpisová skupina 2 Položka KP Názov 2-1 01.43.10 Len: kone – živé 2-2 13.9 Ostatné textílie okrem – 13.92.22 – Nepremokavé plachty,

Odpisová skupina 2
 Položka  KP     Názov                        

 

 2-1    01.43.10  Len: kone - živé                   

 2-2    13.9    Ostatné textílie okrem                

           - 13.92.22 - Nepremokavé plachty, ochranné a     

           tieniace plachty; lodné plachty na člny, na dosky na 

           plachtenie na vode alebo na súši; stany a kempingový 

           tovar                        

 2-3    15     Usne a výrobky z usní                

 2-4    16.23.2  Montované stavby z dreva; ak nie sú samostatnými   

           stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete 

 2-5    22.23.2  Montované stavby z plastov, ak nie sú samostatnými  

           stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete 

 2-6    25.21   Radiátory a kotly ústredného kúrenia         

 2-7    25.7    Nožiarske výrobky, nástroje a železiarsky tovar   

           okrem                        

           - 25.71.15 - Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné 

           zbrane a ich časti                  

           - 25.73 - Nástroje                  

 2-8    25.9    Ostatné hotové kovové výrobky okrem 

           - 25.99.2 - Ostatné výrobky zo základných kovov         

 2-9    26.52   Hodiny a hodinky                   

 2-10   26.6    Prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a     

           elektroterapeutické prístroje            

 2-11   27.11.31  Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom 

           s vnútorným spaľovaním                

 2-12   27.2    Batérie a akumulátory                

 2-13   27.3    Drôty a elektroinštalačné zariadenia         

 2-14   27.4    Elektrické svietidlá                 
    
 2-15   27.5    Prístroje pre domácnosť               

 2-16   27.9    Ostatné elektrické zariadenia            

 2-17   28.11.11  Závesné lodné motory                 

 2-18   28.12   Zariadenia na kvapalný pohon             

 2-19   28.13   Ostatné čerpadlá a kompresory            

 2-20   28.22   Zdvíhacie a manipulačné zariadenia          

 2-21   28.25.13  Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá  

           okrem typov pre domácnosti              

 2-22   28.29   Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely inde 

           neuvedené okrem                   

           - 28.29.1 - Plynové generátory, destilačné a     

           filtračné prístroje                 

           - 28.29.3 - Technické a domáce váhy a ostatné    

           prístroje a zariadenia na váženie a meranie     

 2-23   28.4    Stroje na tvarovanie kovov a obrábanie        

 2-24   28.92   Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre      

           stavebníctvo                     

 2-25   28.95   Stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky    

 2-26   28.96   Stroje na výrobu plastov a gumy           

 2-27   28.99   Ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely inde  

           neuvedené                      

 2-28   29.10.3  Len: trolejbusy a elektrobusy            

 2-29   29.10.5  Motorové vozidlá na špeciálne účely         

 2-30   29.2    Karosérie motorových vozidiel; prívesy a návesy   

 2-31   30.20.33  Len vozidlá koľajové banské a lokálky (železnice   

           osobitného určenia)                 

 2-32   30.91.1  Motocykle a prívesné vozíky             

 2-33   30.99   Ostatné dopravné zariadenia inde neuvedené      

 2-34   31.0    Nábytok                       

 2-35   32.2    Hudobné nástroje                   

 2-36   32.3    Športové výrobky                   

 2-37   32.40.4  Ostatné hry                     

 2-38   32.5    Lekárske a stomatologické nástroje a potreby     

 2-39         Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky 

 2-40         Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách 

           určené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15)   

           - rozvody počítačových sietí      

 2-41         Úhrn technického zhodnotenia a opráv vykonaných na
           
           budovách, v ktorých sa poskytuje kúpeľná
           
           starostlivosť a s ňou spojené služby