§ 52zzu Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023

§ 52zzu
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
Postup podľa § 6 ods. 2 písm. e), § 43 ods. 3 písm. u) a § 43 ods. 14 v znení účinnom od 1. mája 2023 sa prvýkrát použije pri zdanení výnosov (príjmov) daňovníka plynúcich od 1. januára 2024.