§ 52zzf Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

§ 52zzf
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Ustanovenia § 5 ods. 7 písm. b), § 19 ods. 2 písm. c) piateho bodu, § 19 ods. 2 písm. x) a § 21 ods. 1 písm. i) v znení účinnom od 1. januára 2020 sa použijú na športovú činnosť dieťaťa podľa osobitného predpisu,17c) ktorú dieťa vykonáva po 31. decembri 2019.

17c) § 152b Zákonníka práce.