§ 52zze Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020

§ 52zze
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
Ustanovenie § 11 ods. 2 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. januára 2020 sa použije po prvýkrát za zdaňovacie obdobie roka 2020.