§ 52zzc Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2022

§ 52zzc
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2022
Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) v znení účinnom od 1. januára 2022 sa použije až na nepeňažné plnenie poskytnuté a zúčtované zamestnancom po 31. decembri 2021.