§ 52zr Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018

§ 52zr
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1) Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. n) sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24d) vyplatenú v mesiaci jún 2019.
(2) Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24g) vyplatenú zamestnancovi v mesiaci december 2018 za predpokladu, že v mesiaci jún 2018 bola zamestnancovi vyplatená aj suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24d) najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca podľa osobitných predpisov.24f)
(3) Ustanovenie § 39 ods. 2 písm. f) druhý, tretí, deviaty a desiaty bod v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri vedení mzdového listu zamestnanca po 30. apríli 2018.

24d) § 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce v znení zákona č. 63/2018 Z.z.

§ 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2018 Z.z.
§ 142 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2018 Z.z.
24f) § 134 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

§ 29 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
§ 160 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z.z.
24g) § 118 ods. 4 písm. b) Zákonníka práce v znení zákona č. 63/2018 Z.z.

§ 20 ods. 1 písm. g) zákona č. 553/2003 Z.z. v znení zákona č. 63/2018 Z.z.
§ 142 ods. 1 písm. h) zákona č. 55/2017 Z.z. v znení zákona č. 63/2018 Z.z.