§ 52zo Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

§ 52zo
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Ustanovenia § 2 písm. ah) a § 17h v znení účinnom od 1. januára 2019 sa použijú prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2019.