§ 52zl Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018

§ 52zl
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Ustanovenie § 3 ods. 1 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2018 sa použije na príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) bol predmetom dane.