§ 52zj Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017

§ 52zj
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017
Ustanovenia § 17 ods. 39 a § 25 ods. 3 v znení účinnom od 1. februára 2017 sa použijú pri motorovom vozidle evidovanom v evidencii vozidiel v Slovenskej republike po 31. januári 2017.