§ 52zc Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016

§ 52zc
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016
Postup podľa § 39 ods. 7 a ods. 9 písm. b) a § 50 ods. 6 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použije po prvýkrát pri poukázaní podielu zaplatenej dane po 31. decembri 2017.