§ 52n Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2011

§ 52n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2011
Ustanovenie § 50 ods. 1 písm. a), ods. 5 a 15 v znení účinnom od 1. decembra 2011 sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania alebo ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2012.