§ 52l Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2011

§ 52l
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2011
Ak daňovník nepoužije kladný výsledok hospodárenia z verejného zdravotného poistenia v súlade s § 13 ods. 2 písm. i) podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2011, je povinný zahrnúť takéto výnosy z verejného zdravotného poistenia podľa § 13 ods. 2 písm. i) do základu dane najneskôr v zdaňovacom období roku 2012.