§ 51i Platí od 1.1.2022

§ 51i
Platí od 1.1.2022

34) § 69 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z.z.
126) § 79 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení zákona č. 331/2011 Z.z.