§ 51h Osobitný základ dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby

§ 51h
Osobitný základ dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby
(1) Do osobitného základu dane sa zahrnuje príjem podľa § 3 ods. 1 písm. h), a to v zdaňovacom období, počas ktorého končí zdaňovacie obdobie kontrolovanej zahraničnej spoločnosti.
(2) Kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou daňovníka podľa § 2 písm. d) prvého bodu sa rozumie právnická osoba alebo subjekt so sídlom v zahraničí, ak

a) daňovník podľa § 2 písm. d) prvého bodu sám alebo spolu so závislými osobami podľa § 2 písm. n) až r) vykonáva skutočnú kontrolu nad kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou alebo má účasť na kontrolovanej zahraničnej spoločnosti; skutočnou kontrolou sa rozumie aj právo rozhodovať o nakladaní s majetkom spoločnosti alebo subjektu a s výnosom z tohto majetku a účasťou sa rozumie priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní najmenej 10%, priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na hlasovacích právach najmenej 10% alebo nárok na podiel na zisku tejto právnickej osoby alebo subjektu najmenej 10% a
b) kontrolovaná zahraničná spoločnosť je daňovníkom nespolupracujúceho štátu alebo
c) kontrolovaná zahraničná spoločnosť nie je daňovníkom nespolupracujúceho štátu a pomer medzi preukázateľne zaplatenou daňou z príjmov alebo obdobnou daňou nahrádzajúcou daň z príjmov kontrolovanej zahraničnej spoločnosti a výsledkom hospodárenia tejto spoločnosti v percentách je menej ako 10%.
(3) Postup podľa odseku 1 sa neuplatní, ak

a) úhrnná suma príjmu priraditeľného z kontrolovaných zahraničných spoločností nepresiahne sumu 100 000 eur; ak úhrnná suma príjmu priraditeľného z kontrolovaných zahraničných spoločností presahuje sumu 100 000 eur, do základu dane (čiastkového základu dane) podľa odseku 1 sa zahrnie celá suma tohto príjmu,
b) kontrolovaná zahraničná spoločnosť podľa odseku 2 je zároveň u daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu alebo daňovníka podľa § 2 písm. e) tretieho bodu, ktorý je závislou osobou podľa § 2 písm. n) až r) vo vzťahu k daňovníkovi podľa § 2 písm. d) prvého bodu, kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou podľa § 17h,
c) kontrolovaná zahraničná spoločnosť nie je daňovníkom nespolupracujúceho štátu a daňovník podľa § 2 písm. d) prvého bodu preukáže, že sumu príjmov priraditeľných podľa § 3 ods. 1 písm. h) dosiahla kontrolovaná zahraničná spoločnosť skutočne vykonávanou ekonomickou činnosťou, na ktorú má v danom štáte personálne vybavenie, priestorové vybavenie, hmotný majetok a nehmotný majetok.
(4) Ak kontrolovaná zahraničná spoločnosť nie je daňovníkom nespolupracujúceho štátu, príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. h) sú súčasťou osobitného základu dane pri podaní daňového priznania podľa § 32 zdaňovaného sadzbou dane podľa § 15 písm. a) siedmeho bodu. Osobitný základ dane a daň sa zaokrúhľujú podľa § 47.
(5) Ak kontrolovaná zahraničná spoločnosť je daňovníkom nespolupracujúceho štátu, príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. h) sú súčasťou osobitného základu dane pri podaní daňového priznania podľa § 32 zdaňovaného sadzbou dane podľa § 15 písm. a) šiesteho bodu. Osobitný základ dane a daň sa zaokrúhľujú podľa § 47.
(6) Ak daňovník podľa § 2 písm. d) prvého bodu nezíska v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 a 3 informácie o výške výsledku hospodárenia kontrolovanej zahraničnej spoločnosti a výške uhradenej dane kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou z preukázateľných dôvodov, vychádza pri určení kontrolovanej zahraničnej spoločnosti podľa odseku 2 a do základu dane zahrnuje sumu príjmov kontrolovanej zahraničnej spoločnosti podľa odsekov 4 a 5 na základe predpokladanej výšky výsledku hospodárenia kontrolovanej zahraničnej spoločnosti a predpokladanej výšky zaplatenej dane touto spoločnosťou.
(7) Ak daňovník podá dodatočné daňové priznanie k daňovému priznaniu, v ktorom sa uplatnil postup podľa odseku 6, alebo z dôvodu, že v kontrolovanej zahraničnej spoločnosti došlo k úprave preukázateľne zaplatenej dane, neuplatní sa postup podľa osobitného predpisu.132a)
(8) Ak správca dane zistí, že daňovník nezdanil príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. h), uloží daňovníkovi pokutu vo výške rozdielu dane vyrubeného daňovníkovi.

132a) § 155 a 156 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení zákona č. 331/2011 Z.z.