§ 51b Zrušený od 30.6.2012

§ 51b
Zrušený od 30.6.2012

59f) § 2 písm. g) zákona č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
59g) Príloha č. 1 tabuľka A zákona č. 572/2004 Z.z.
59h) § 9 ods. 8 zákona č. 572/2004 Z.z. v znení zákona č. 117/2007 Z.z.
77c) § 4 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
126) § 79 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení zákona č. 331/2011 Z.z.

128) Zákon č. 563/2009 Z.z. v znení zákona č. 331/2011 Z.z.

146ac) Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

146ad) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú.v. EÚ C 326, 26.10.2012), zákon č. 358/2015 Z.z.