§ 46b Daňová licencia právnickej osoby

§ 46b
Daňová licencia právnickej osoby
(1) Daňovou licenciou je minimálna daň, po odpočítaní úľav na dani podľa § 30a alebo § 30b alebo § 52 ods. 3 a 4 a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí podľa § 45, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej pre jednotlivého daňovníka podľa odseku 2 alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.
(2) Daňovú licenciu platí

                                 

                                 Daňová licencia

daňovník, ktorý                           (v eur) 

a) k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom 

  dane z pridanej hodnoty s ročným obratom 136bb) 

  neprevyšujúcim 500 000 eur, a to vo výške              480

 

b) k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane 

  z pridanej hodnoty s ročným obratom 136bb) neprevyšujúcim 

  500 000 eur, a to vo výške                      960

 

c) za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat 136bb) viac ako 

  500 000 eur, a to vo výške                     2 880.
(3) U daňovníka, ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 20% z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách podľa osobitného predpisu, 136bc) sa daňová licencia podľa odseku 2 znižuje na polovicu.
(4) Daňová licencia je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49.
(5) Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň (§ 42) najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.
(6) Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sa daňová licencia vypočíta vo výške súčinu 1/12 daňovej licencie podľa odseku 1 a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.
(7) Daňovú licenciu neplatí daňovník
a) ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
b) podľa § 12 ods. 3 a 4,
c) ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa osobitného predpisu, 136bd)
d) za zdaňovacie obdobia podľa § 41 ods. 4, 6, 8 a 9,
e) ktorým je pozemkové spoločenstvo, ak dosahuje len príjmy z činností podľa osobitného predpisu136be) s ročným obratom neprevyšujúcim 10 000 eur,136bb)
f) počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom podal návrh na zrušenie bez likvidácie136bf) okrem situácie, keď imanie prechádza na právneho nástupcu; ak daňovník vezme späť návrh na zrušenie bez likvidácie alebo, ak súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zistí, že spoločnosť má obchodný majetok a nariadi jej likvidáciu, je daňovník povinný podať

1. dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, za ktoré neplatil daňovú licenciu, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom podal návrh na zrušenie bez likvidácie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k späťvzatiu návrhu na zrušenie bez likvidácie alebo súd nariadil likvidáciu spoločnosti; v tejto lehote je priznaná daňová licencia splatná,
2. daňové priznanie podľa § 41 ods. 3, ak súd nariadil likvidáciu spoločnosti a platí daňovú licenciu podľa odsekov 1 až 10,
3. daňové priznanie podľa § 41 ods. 1 za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k späťvzatiu návrhu na zrušenie bez likvidácie, a platí daňovú licenciu podľa odsekov 1 až 10.

(8) Nárok na zápočet daňovej licencie alebo kladného rozdielu medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní a daňovou licenciou zaniká

a) ak daňovníkovi nevznikne možnosť odpočítať daňovú licenciu alebo rozdiel medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobia podľa odseku 4,
b) ku dňu zrušenia daňovníka bez likvidácie, ku dňu vstupu daňovníka do konkurzu alebo ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie.
(9) Ak sú zaplatené preddavky na daň za príslušné zdaňovacie obdobie podľa § 42 vyššie ako daň vypočítaná v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie a súčasne táto daň je

a) vyššia ako daňová licencia podľa odseku 2, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňou po zápočte daňovej licencie podľa odseku 4 sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti,
b) nižšia ako daňová licencia podľa odseku 2, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a minimálnou výškou dane sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti a súčasne kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou bude možné započítať podľa odseku 5.
(10) Daňovník, ktorý bol povinný zaplatiť daňovú licenciu, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4.

136bb) § 6 ods. 4 zákona č. 479/2009 Z.z.
136bc) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z.z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 v znení neskorších predpisov.
136bd) § 55 zákona č. 5/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
136be) § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.
136bf) § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.