§ 15 Sadzba dane

§ 15
Sadzba dane
Sadzba dane je, okrem § 15a, § 43 a 44, pre

a) fyzickú osobu

1. zo základu dane zisteného podľa § 4

1a. 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,
1b. 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima,
2. 19% z osobitného základu dane zisteného podľa § 7,
3. 7% z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. a),
4. 35% z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. b),
b) právnickú osobu

1. 21% zo základu dane zníženého o daňovú stratu,
2. 35% z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 4,
3. 21% z osobitného základu dane zisteného podľa § 17f ods. 1 a 2.