§ 15 Sadzba dane

§ 15
Sadzba dane
Sadzba dane je, okrem § 15a, § 43 a 44, pre
a) fyzickú osobu

1. zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a)

1a. 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,
1b. 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima,
2. 15% zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 neprevyšujúce sumu 60 000 eur,
3. zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 prevyšujúce sumu 60 000 eur,

3a. 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,
3b. 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima,
4. 19% z osobitného základu dane zisteného podľa § 7,
5. 10% z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. a),
6. 35% z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. b),
7. zrušený od 1.8.2023
b) právnickú osobu

1. zo základu dane zníženého o daňovú stratu

1a. 15% pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 60 000 eur,
1b. 21% pre daňovníka neuvedeného v bode 1a.,
2. 35% z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 4,
3. 21% z osobitného základu dane zisteného podľa § 17f ods. 1 a 2.