§ 9h Úhrada zdravotnej starostlivosti pre cudzinca, ktorý nie je verejne zdravotne poistený

§ 9h
Úhrada zdravotnej starostlivosti pre cudzinca, ktorý nie je verejne zdravotne poistený
(1) Nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom1) má cudzinec, ktorý nie je verejne zdravotne poistený podľa tohto zákona, nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte a zároveň je

a) cudzinec s poskytnutou doplnkovou ochranou,4) alebo
b) cudzinec s tolerovaným pobytom,16hda) ktorý bol zaradený do programu ochrany obetí.
(2) Nárok na úhradu neodkladnej starostlivosti15) má cudzinec, ktorý nie je verejne zdravotne poistený podľa tohto zákona, nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte a zároveň ide o cudzinca,

a) ktorému bolo v Slovenskej republike poskytnuté dočasné útočisko,16hdaa)
b) ktorý je žiadateľom o udelenie azylu,16hdaaa)
c) ktorý je cudzincom žiadajúcim o poskytnutie dočasného útočiska,16hdaab)
d) ktorý vzal svoju žiadosť o udelenie azylu späť a požiadal o dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu v rámci asistovaného dobrovoľného návratu a ministerstvo vnútra ho ubytovalo v pobytovom tábore.16hdaac)
(3) Zdravotnú starostlivosť poskytnutú podľa odsekov 1 a 2 uhrádza zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov.
(4) Náklady vzniknuté podľa odseku 3 uhrádza zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov ministerstvo zdravotníctva. Na úhradu tejto zdravotnej starostlivosti sa primerane použije ustanovenie § 9 ods. 4 a 5.
(5) Cudzinec podľa odseku 1 sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preukazuje preukazom cudzinca o nároku na úhradu zdravotnej starostlivosti (ďalej len „nárokový preukaz“), ktorý mu vydala zdravotná poisťovňa určená podľa odseku 3. Nárokový preukaz zdravotná poisťovňa vydáva na základe žiadosti cudzinca a oznámenia podľa odseku 8. Platnosť nárokového preukazu je na obdobie poskytnutia doplnkovej ochrany16hdb) alebo na obdobie zaradenia do programu ochrany obetí. Na vydávanie nárokového preukazu a na obsah údajov na nárokovom preukaze sa primerane použije ustanovenie § 10a ods. 1 a 2.
(6) Cudzinec podľa odseku 2 sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preukazuje dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“,16hdab) preukazom žiadateľa, 16hdac) preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska16hdad) alebo potvrdením vydaným ministerstvom vnútra16hdaac) osobe podľa § 9h ods. 2 písm. d).
(7) Ak cudzincovi uvedenému v odsekoch 1 a 2 vznikne verejné zdravotné poistenie podľa tohto zákona alebo zdravotné poistenie v inom členskom štáte, oznámi do ôsmich dní túto skutočnosť zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov a vráti nárokový preukaz.
(8) Ministerstvo vnútra oznamuje zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov najneskôr do ôsmich dní údaje o
a) poskytnutí doplnkovej ochrany cudzincovi,
b) zaradení cudzinca do programu ochrany obetí,
c) zániku poskytnutia doplnkovej ochrany cudzincovi,
d) vyradení cudzinca z programu ochrany obetí,
e) začatí konania o udelenie azylu,
f) začatí konania o poskytnutie dočasného útočiska,
g) začatí ubytovania osoby podľa § 9h ods. 2 písm. d) v pobytovom tábore,
h) ukončení konania o udelenie azylu,
i) ukončení konania o poskytnutie dočasného útočiska,
j) ukončení ubytovania osoby podľa § 9h ods. 2 písm. d) v pobytovom tábore.

(9) Ministerstvo zdravotníctva môže určiť rozsah zdravotných výkonov uhrádzaných nad rámec neodkladnej starostlivosti podľa odseku 2, a to uverejnením tohto rozsahu na svojom webovom sídle.

1) Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 577/2004 Z.z. rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15) § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z.
16hda) § 58 ods. 1 písm. c), § 58 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16hdaa) § 29 a 30 zákona č. 480/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

16hdaaa) § 2 písm. h) zákona č. 480/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
16hdaab) § 30 ods. 1 a § 31 ods. 3 zákona č. 480/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
16hdaac) § 47a zákona č. 480/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
16hdab) § 31 ods. 1 a § 54e ods. 1 zákona č. 480/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

16hdac) § 5 zákona č. 480/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
16hdad) § 31 ods. 5 zákona č. 480/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
16hdb) § 20 ods. 3 zákona č. 480/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.