§ 6-8a Prihláška

Prihláška
§ 6
(1) Poistenec je povinný podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „prihláška“) v zdravotnej poisťovni 9) do ôsmich dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia ( § 4), ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2) Za poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, je povinný podať prihlášku jeho zákonný zástupca, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(3) Za fyzickú osobu vo väzbe 7) a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody, 8) ak nie je zdravotne poistená, je povinný podať prihlášku ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „ústav“). Za fyzickú osobu vo výkone detencie, ak nie je zdravotne poistená, je povinný podať prihlášku detenčný ústav.
(4) Za maloletého poistenca je povinný podať prihlášku
a) zákonný zástupca, ak nebol maloletý zverený do starostlivosti inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ak sa rozsah náhradnej starostlivosti vzťahuje aj na možnosť podania prihlášky za maloletého poistenca, alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
b) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 11) alebo zariadenie, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu, 5) ak zákonný zástupca nie je známy a maloletý poistenec je umiestnený v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti 12) alebo v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 5)
c) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 11) ak ide o poistenca, ktorého matka písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom.

(5) Prihlášku možno podať len v jednej zdravotnej poisťovni. Ak poistenec podal prihlášku vo viacerých zdravotných poisťovniach, prihlášku mu potvrdí tá zdravotná poisťovňa, v ktorej podal prihlášku ako v prvej; tým nie je dotknuté ustanovenie § 7 ods. 2 štvrtej vety. Ak poistenec podal prihlášku vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni v jeden deň a nie je možné určiť, ktorej zdravotnej poisťovni podal poistenec prihlášku ako prvej, príslušnou zdravotnou poisťovňou poistenca bude zdravotná poisťovňa s vyšším počtom poistencov.
(6) Ak poistenec podal prihlášku v lehote ustanovenej v odseku 1, potvrdením prihlášky je zdravotná poisťovňa príslušná na vykonávanie verejného zdravotného poistenia poistenca (ďalej len „príslušná zdravotná poisťovňa“), a to odo dňa skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia (§ 4). Ak poistenec podal prihlášku po uplynutí lehoty ustanovenej v odseku 1, je príslušnou zdravotnou poisťovňou odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia zdravotná poisťovňa, ktorá mu po uplynutí lehoty potvrdila prihlášku. Zdravotná poisťovňa zároveň oznámi porušenie tejto povinnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“). Ak poistenec nepodal prihlášku, aj keď ju podať mal, príslušnou zdravotnou poisťovňou na úhradu zdravotnej starostlivosti v členskom štáte sa stane zdravotná poisťovňa, ktorú si poistenec vyberie a ktorej uhradí poistné na zdravotné poistenie odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia. Ak si poistenec zdravotnú poisťovňu nemôže vybrať, úrad určí, ktorá zdravotná poisťovňa bude jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou; spôsob ustanovenia príslušnej zdravotnej poisťovne určí úrad.
(7) Príslušná zdravotná poisťovňa dieťaťa je, a to odo dňa jeho narodenia, zdravotná poisťovňa, v ktorej je alebo bola v čase narodenia dieťaťa verejne zdravotne poistená jeho matka; ak matka nie je verejne zdravotne poistená, je príslušná zdravotná poisťovňa dieťaťa zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov.
(8) Pri vzniku poistenia podľa odseku 7 oznámenie o narodení fyzickej osoby príslušným úradom povereným vedením matriky podľa § 23 ods. 17 nahrádza prihlášku poistenca. Ak ide o dieťa podľa § 3 ods. 3 písm. h), za ktoré nebolo zaslané oznámenie podľa § 23 ods. 17, prihlášku nahrádza žiadosť o uhradenie nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
(9) Zdravotná poisťovňa odmietne

a) prijať prihlášku poistenca, ak prihláška

1. neobsahuje náležitosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) až g) a ods. 2 až 5 a uvedené nedostatky nebolo možné odstrániť,
2. bola podaná osobne poistencom alebo osobou oprávnenou podať prihlášku za poistenca a nebola podaná na pracovisku zdravotnej poisťovne uvedenom v registri zdravotných poisťovní vedenom podľa osobitného predpisu,12a)
3. bola podaná elektronickými prostriedkami12b) a k prihláške nebola priložená fotokópia identifikačného dokladu podľa § 8 ods. 7, ani nebola podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,12c)
4. nebola podaná podľa druhého a tretieho bodu a k prihláške nebola priložená fotokópia identifikačného dokladu podľa § 8 ods. 7, ani nebola podpísaná úradne osvedčeným podpisom,
b) potvrdiť prihlášku, ak

1. prihláška bola skôr podaná v inej zdravotnej poisťovni,
2. poistenec podaním prihlášky porušil povinnosť podľa § 7 ods. 2 štvrtej vety,
3. jej úrad oznámil podanie prihlášky zákonným zástupcom maloletého, ktorý je zverený do starostlivosti inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby na základe rozhodnutia súdu podľa § 6 ods. 11 písm. c).
(10) Zdravotná poisťovňa je pri podaní prihlášky povinná elektronicky, ak ďalej nie je uvedené inak [písmeno a) tretí bod],
a) pri vzniku verejného zdravotného poistenia
1. oznámiť prijatie prihlášky úradu 13) do troch pracovných dní od jej prijatia vrátane dátumu prijatia prihlášky a dátumu podania prihlášky; to neplatí pri postupe podľa odseku 13,
2. potvrdiť prihlášku do siedmich dní od jej prijatia, ak neodmietla jej potvrdenie podľa odseku 9,
3. písomne oznámiť poistencovi, osobe, ktorá podala prihlášku za maloletého poistenca, alebo ústavu odmietnutie prihlášky bezodkladne po získaní informácie o potvrdení prihlášky inou zdravotnou poisťovňou,
4. oznámiť úradu potvrdenie prihlášky do piatich dní od jej potvrdenia,

b) pri zmene zdravotnej poisťovne

1. elektronicky oznámiť úradu do piatich dní odo dňa prijatia prihlášky alebo prijatia späťvzatia prihlášky, dátum podania prihlášky, dátum prijatia späťvzatia prihlášky a dátum podania späťvzatia prihlášky,
2. potvrdiť prihlášku do 12. novembra príslušného kalendárneho roka,
3. oznámiť úradu potvrdenie prihlášky do piatich dní od jej potvrdenia.
c) zrušené od 1.7.2013.

(11) Úrad je povinný poskytnúť elektronicky zdravotnej poisťovni

a) informáciu o prijatí prihlášky, dátume prijatia prihlášky alebo potvrdení prihlášky v inej zdravotnej poisťovni pri vzniku verejného zdravotného poistenia do troch pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia o prijatí prihlášky zdravotnou poisťovňou; ak prihláška nebola potvrdená inou zdravotnou poisťovňou, je povinný oznámiť, ktorá zdravotná poisťovňa sa má stať príslušnou podľa odseku 5,
b) do piatich dní odo dňa oznámenia zdravotnej poisťovne o prijatej prihláške informáciu o dátume prijatia prihlášky v inej zdravotnej poisťovni, dátume podania prihlášky, dátume prijatia späťvzatia prihlášky a dátume podania späťvzatia prihlášky pri zmene zdravotnej poisťovne, informáciu o zdravotnej poisťovni, ktorá bude príslušnou zdravotnou poisťovňou poistenca, a informáciu o aktuálne príslušnej zdravotnej poisťovni,
c) informáciu o podaní prihlášky za maloletého, ktorý je zverený do starostlivosti inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ak sa rozsah náhradnej starostlivosti vzťahuje aj na možnosť podania prihlášky za maloletého poistenca,
d) príslušnej v čase podania prihlášky do piatich dní odo dňa prijatia oznámenia podľa odseku 10 písm. b) prvého bodu informáciu o prijatí prihlášky v inej zdravotnej poisťovni alebo späťvzatí prihlášky v inej zdravotnej poisťovni.
(12) Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná vyžiadať si od zdravotnej poisťovne, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca, údaje z účtu poistenca v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom 13a) do dvoch mesiacov odo dňa začatia vykonávania verejného zdravotného poistenia pre poistenca.
(13) Pri získavaní oprávnenia na podnikanie prostredníctvom jednotného kontaktného miesta si poistenec povinnosť podľa odseku 1 splní na jednotnom kontaktnom mieste. 13aa)
(14) Ak zdravotná poisťovňa neoznámi úradu údaje podľa odseku 10 písm. a) prvého bodu a písm. b) prvého bodu v termíne podľa odseku 10 písm. a) prvého bodu a písm. b) prvého bodu (ďalej len „riadny termín“), je povinná tieto údaje oznámiť úradu bezodkladne po tom, ako pominú dôvody, pre ktoré nebolo možné úradu tieto údaje oznámiť v riadnom termíne. Zodpovednosť zdravotnej poisťovne za nesplnenie povinnosti oznámiť úradu údaje podľa odseku 10 písm. a) prvého bodu a písm. b) prvého bodu v riadnom termíne tým nie je dotknutá, ak dôvody, pre ktoré neboli tieto údaje oznámené úradu v riadnom termíne vznikli na strane zdravotnej poisťovne.
(15) Zdravotná poisťovňa, ktorej bola úradom doručená informácia o prijatí prihlášky poistenca v inej zdravotnej poisťovni podľa odseku 11 písm. d), je povinná do jedného mesiaca od prijatia informácie v listinnej podobe alebo elektronickej podobe oznámiť poistencovi prijatie tejto informácie.
(16) Obsahom oznámenia podľa odseku 10 písm. a) štvrtého bodu a odseku 10 písm. b) tretieho bodu sú všetky povinné náležitosti prihlášky podľa § 8 ods. 1 a meno, priezvisko a dátum narodenia zamestnanca zdravotnej poisťovne, ktorý prihlášku prijal, ak je tento údaj na prihláške uvedený.

§ 7
(1) Poistenec má právo podať prihlášku v zdravotnej poisťovni, ktorú si vybral. To neplatí, ak verejné zdravotné poistenie vzniklo na základe skutočností uvedených v § 3 ods. 3 písm. j); zákonný zástupca poistenca podľa § 3 ods. 3 písm. j) alebo fyzická osoba, ktorej bol poistenec podľa § 3 ods. 3 písm. j) zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, môže podať prihlášku za tohto poistenca len do zdravotnej poisťovne, v ktorej je verejne zdravotne poistený zákonný zástupca alebo fyzická osoba, ktorej bol poistenec podľa § 3 ods. 3 písm. j) zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
(2) Poistenec môže zmeniť príslušnú zdravotnú poisťovňu vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Prihlášku možno podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. Prvá veta a druhá veta neplatí, ak poistenec zmenil zdravotnú poisťovňu z dôvodu, že sa stal nezaopatreným rodinným príslušníkom na účely vykonávania osobitných predpisov. 3a) V prípade zániku a vzniku verejného zdravotného poistenia podľa § 4 a 5 v priebehu toho istého kalendárneho roka musí poistenec podať prihlášku v tej zdravotnej poisťovni, v ktorej bol poistený naposledy.
(3) Ak poistenec podal prihlášku do 30. septembra kalendárneho roka, zdravotná poisťovňa, ktorá prihlášku potvrdila, je jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Ak poistenec podal prihlášku po 30. septembri kalendárneho roka, prihláška sa považuje za podanú 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
(4) Ustanovenia § 6 ods. 2 až 4, ods. 5 prvá veta a ods. 12 a 13 platia rovnako aj pri zmene príslušnej zdravotnej poisťovne.
(5) Ak zákonný zástupca poistenca podľa § 3 ods. 3 písm. j) alebo fyzická osoba, ktorej bol poistenec podľa § 3 ods. 3 písm. j) zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, podá prihlášku do 30. septembra kalendárneho roka, je povinný podať prihlášku do rovnakej zdravotnej poisťovne aj za poistenca podľa § 3 ods. 3 písm. j).

§ 8
(1) Prihláška musí mať písomnú formu,13aaa) prihlášku možno podať osobne na pracovisku zdravotnej poisťovne uvedenom v registri zdravotných poisťovní vedenom podľa osobitného predpisu,12a) poštou, elektronickými prostriedkami alebo iným spôsobom12c) a prihláška musí obsahovať
a) označenie, že ide o prihlášku, dátum jej podania,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu, pohlavie, adresu trvalého pobytu, ak má prechodný pobyt, aj adresu prechodného pobytu poistenca a kontaktnú adresu; u cudzinca sa uvádza aj adresa trvalého pobytu v cudzine, doba trvalého pobytu alebo doba prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, štátna príslušnosť a dátum narodenia, ak mu rodné číslo nebolo pridelené,
c) pri osobách uvedených v § 6 ods. 2 až 4 meno a priezvisko, rodné číslo, číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu, ak ho poistenec má, číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby, ktorej bol maloletý zverený do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, adresu trvalého pobytu, ak má prechodný pobyt, aj adresu prechodného pobytu a kontaktnú adresu, ak ide o fyzickú osobu; názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu,
d) obchodné meno zdravotnej poisťovne, v ktorej sa prihláška podáva,
e) označenie poistenca podľa § 3,
f) označenie platiteľa poistného ( § 11 ods. 1 a 2),
g) podpis poistenca alebo podpis osoby oprávnenej podať prihlášku za poistenca,
h) dátum prijatia prihlášky.

(2) Ak za maloletého poistenca, ktorého údaje nie sú známe, podáva prihlášku poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 11) alebo zariadenie, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu, 5) prihláška musí obsahovať údaje umožňujúce jeho identifikáciu.
(3) Ak prihlášku podáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 11) za poistenca, ktorého matka písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, prihláška musí obsahovať deň, mesiac, rok a miesto narodenia dieťaťa, údaje podľa odseku 1 písm. a) a písm. c) až f) a údaj, že ide o poistenca podľa § 6 ods. 4 písm. c).
(4) Prihláška pri zmene zdravotnej poisťovne ( § 7 ods. 2) musí obsahovať okrem náležitostí uvedených v odseku 1 aj obchodné meno príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca.
(5) Ak podáva prihlášku azylant, ktorý nemá pridelené rodné číslo, je povinný spolu s prihláškou predložiť rozhodnutie o udelení azylu. Rodné číslo zdravotnej poisťovni oznámi do ôsmich dní od jeho pridelenia.
(6) Prihláška môže obsahovať aj titul, ak ho poistenec má a má ho zapísaný v registri fyzických osôb, 51d) číslo bankového účtu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak ich poistenec poskytne zdravotnej poisťovni.
(7) K prihláške, ktorá nebola podaná osobne na pracovisku zdravotnej poisťovne uvedenom v registri zdravotných poisťovní vedenom podľa osobitného predpisu,12a) musí byť priložená fotokópia identifikačného dokladu, ktorého číslo je uvedené na prihláške, alebo musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom12c) alebo úradne osvedčeným podpisom.

§ 8a
Späťvzatie prihlášky
(1) Poistenec, ktorý podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu.
(2) Späťvzatie prihlášky musí byť zdravotnej poisťovni doručené najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka.
(3) Späťvzatie prihlášky podľa odseku 1 podáva poistenec v zdravotnej poisťovni

a) osobne, po overení totožnosti poistenca alebo totožnosti osoby oprávnenej podať prihlášku za poistenca a údajov uvedených v späťvzatí prihlášky zdravotnou poisťovňou,
b) elektronickými prostriedkami; k späťvzatiu prihlášky musí byť priložená fotokópia identifikačného dokladu podľa § 8 ods. 7 alebo musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,12c)
c) iným spôsobom; k späťvzatiu prihlášky musí byť pripojená fotokópia identifikačného dokladu podľa § 8 ods. 7 alebo späťvzatie prihlášky musí byť podpísané úradne osvedčeným podpisom.
(4) Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, je povinný vziať späť podané prihlášky okrem prihlášky, na ktorej trvá.
(5) Späťvzatie prihlášky musí mať písomnú formu a musí obsahovať

a) označenie zdravotnej poisťovne, ktorej je určené,
b) identifikáciu poistenca v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu poistenca, ak ho poistenec má, adresu trvalého pobytu a adresu prechodného pobytu poistenca, ak ho poistenec má,
c) pri osobách uvedených v § 6 ods. 2 až 4 identifikáciu osoby oprávnenej podať späťvzatie prihlášky za poistenca v rozsahu meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, ako ho táto osoba má, číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu, ak ide o fyzickú osobu, názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu,
d) podpis poistenca alebo podpis osoby oprávnenej podať späťvzatie prihlášky za poistenca.

3a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú.v. EÚ L 200, 7.6.2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú.v. EÚ L 284, 30.10.2009) v platnom znení.

5) § 32 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

6) § 62 ods. 1 zákona č. 48/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z.z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.
8) Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
9) § 2 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10) Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11) § 4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12) § 7 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z.z.
12a) § 20 ods. 1 písm. e) druhý bod zákona č. 581/2004 Z.z.
12b) Čl. 3 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú.v. EÚ L 257, 28.8.2014) v platnom znení.
12c) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014.
13) § 17 zákona č. 581/2004 Z.z.
13a) § 16 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z.z. v znení zákona č. 353/2005 Z.z.
13aa) § 11 zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 45a ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

13aaa) § 40 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
51d) § 23a až 23c zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.