§ 38ezc Prechodné ustanovenia účinné od 1.augusta 2022

§ 38ezc
Prechodné ustanovenia účinné od 1.augusta 2022
(1) Zdravotná poisťovňa je povinná zaslať do 20. augusta 2022 ministerstvu zdravotníctva na účel analýzy, výpočtu a aktualizácie prerozdeľovania poistného, údaje o
a) hospitalizácii poistenca v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, ktorá bola zaevidovaná v účtovnej evidencii, v rozsahu

1. rodné číslo poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
2. kód diagnózy podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb pri ukončení hospitalizácie,
3. dátum začatia hospitalizácie,
4. počet dní hospitalizácie,
b) poistencoch evidovaných zdravotnou poisťovňou ako osoba so zdravotným postihnutím v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 v rozsahu

1. rodné číslo poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
2. dátum zaevidovania poistenca ako osoby so zdravotným postihnutím,
3. dátum ukončenia evidencie poistenca ako osoby so zdravotným postihnutím,
4. dátum vzniku poistného vzťahu so zdravotnou poisťovňou,
c) poistencoch, ktorým bola poskytnutá uhrádzaná zdravotnícka pomôcka v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, zaevidovaná v účtovnej evidencii zdravotnej poisťovne, v rozsahu

1. rodné číslo poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
2. kód uhrádzanej zdravotníckej pomôcky,
3. počet uhrádzaných zdravotníckych pomôcok podľa druhého bodu,
4. dátum výdaja uhrádzanej zdravotníckej pomôcky podľa druhého bodu,
5. kód diagnózy uvedený na lekárskom poukaze.

12) § 7 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z.z.