§ 38ezb Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2022

§ 38ezb
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2022
Ministerstvo zdravotníctva poskytne na vyžiadanie údaje predložené zdravotnou poisťovňou podľa § 28 ods. 4 po opravách podľa § 28 ods. 8 vrátane rodného čísla poistenca, bezvýznamového identifikačného čísla, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo a dátumu narodenia, v elektronicky spracovateľnej podobe bez súhlasu dotknutých osôb Rade pre rozpočtovú zodpovednosť prostredníctvom Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na účely zostavenia rozpočtu verejnej správy, hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy vrátane hodnotenia efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov, na účely výpočtu, aktualizácie a hodnotenia plnenia limitu verejných výdavkov podľa osobitných predpisov,53ag) na tvorbu a uskutočňovanie politík, analýz, prognóz, opatrení a koncepcií rozvoja v oblastiach, pre ktoré je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ústredným orgánom štátnej správy, vykonáva dozor alebo dohľad a na analytické účely, ktoré predložili zdravotné poisťovne pred 1. aprílom 2022, podľa dohody.

53ag) Čl. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.

§ 30aa ods. 21 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení zákona č. 101/2022 Z.z.