§ 38ex Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2021

§ 38ex
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2021
Oznamovaciu povinnosť podľa § 25 ods. 6 sú zdravotné poisťovne povinné prvýkrát splniť do 31. júla 2021 za predchádzajúci kalendárny štvrťrok.