§ 38ew Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021

§ 38ew
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1) Výška mesačného preddavku na nadlimitnú sumu v mesačnom prerozdeľovaní podľa § 27 ods. 12 v rokoch 2021 a 2022 sa určí ako jedna dvanástina z nadlimitnej sumy za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva.
(2) Na výpočet hodnoty nadlimitnej sumy za obdobia podľa odseku 1 sa použije postup ustanovený v § 27aa s indexmi rizika nákladov, ktoré boli platné v príslušnom období, ktorého sa výpočet týka.
(3) Ministerstvo zdravotníctva oznámi úradu do 15. januára 2021 na účel určenia hodnoty nadlimitnej sumy podľa § 27aa údaje o poistencoch za rok 2019 v rozsahu

a) rodné číslo poistenca, pri ktorom hodnota nadlimitnej sumy nie je nulová; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, meno, priezvisko a dátum narodenia,
b) pohlavie,
c) výška skutočných nákladov zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na poistenca,
d) zaradenie poistenca do skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3,
e) výška nadlimitnej sumy za poistenca,
f) kód príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca.
(4) Mesačné prerozdeľovanie podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2021 sa vykoná prvýkrát v marci 2021 za mesiac január 2021.
(5) Ročné prerozdeľovanie poistného za rok 2020 sa vykoná v roku 2021 podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020.
(6) Subjekty uvedené v § 29b ods. 8, 9, 12 až 14 a 19 uzatvoria dohodu o poskytovaní údajov podľa § 29b ods. 22 s úradom najneskôr do 30. septembra 2021.
(7) Za azylanta, ktorému bol azyl udelený pred 1. januárom 2021, je štát platiteľom poistného do 30. júna 2021, ak v § 11 ods. 8 nie je ustanovené inak.
(8) Ministerstvo vnútra do 8. januára 2021 odovzdá zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov na účely zabezpečenia úhrad zdravotnej starostlivosti podľa § 9h ods. 2 zoznam cudzincov uvedených v § 9h ods. 1 v rozsahu

a) meno a priezvisko,
b) pohlavie,
c) dátum narodenia,
d) rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo, ak ho má osoba pridelené,
e) adresa prechodného pobytu alebo tolerovaného pobytu,
f) dátum, kedy bola doplnková ochrana poskytnutá alebo dátum zaradenia do programu ochrany obetí,
g) označenie dôvodu nároku podľa § 9h ods. 1.
(9) Cudzinec s poskytnutou doplnkovou ochranou sa môže preukazovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti vydaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 najdlhšie do 31. marca 2021.
(10) Zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov vydá cudzincovi uvedenému v § 9h ods. 1 písm. a), ktorému bola doplnková ochrana poskytnutá pred 1. januárom 2021, nárokový preukaz najneskôr do 31. marca 2021.
(11) Zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov vydá cudzincovi uvedenému v § 9h ods. 1 písm. b), ktorý bol do programu ochrany obetí zaradený pred 1. januárom 2021, nárokový preukaz najneskôr do 15. januára 2021.