§ 38ev Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti

§ 38ev
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Preddavok na poistné zamestnávateľov [§ 11 ods. 1 písm. c)] podľa § 17 ods. 1 a preddavok na poistné samostatne zárobkovo činných osôb [§ 11 ods. 1 písm. b)] podľa § 17 ods. 2, ktorí vykazujú medziročný pokles čistého obratu podľa osobitného predpisu69) alebo pokles príjmov z podnikania a z inej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu20) o 40% a viac v dôsledku mimoriadnej situácie,70) núdzového stavu alebo výnimočného stavu71) vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), za marec 2020 je splatný v termíne do 31. júla 2020.
(2) Ustanovenie § 17 ods. 1 v časti týkajúcej sa splatnosti preddavku na poistné zamestnávateľov a ustanovenie § 17 ods. 2 sa pri preddavku na poistné za marec 2020 neuplatňuje. Povinnosť vykazovať poistné podľa § 20 nie je dotknutá.
(3) Na spôsob určenia poklesu čistého obratu podľa osobitného predpisu69) alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu20) sa vzťahuje osobitný predpis.72)
(4) Vláda Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej republiky môže ustanoviť

a) obdobie, za ktoré sa má platiť preddavok na poistné v inom termíne splatnosti, ako je ustanovený v § 17 a
b) termín splatnosti preddavku na poistného za obdobie podľa písmena a).
(5) Podmienka pre účasť na verejnom zdravotnom poistení ustanovená v § 3 ods. 3 písm. a) sa počas krízovej situácie považuje za splnenú aj u osôb, ktoré túto podmienku prestali počas krízovej situácie spĺňať z dôvodu zníženia príjmu, ak ich výkon zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) naďalej trvá.
(6) Prihláška poistenca podľa § 6 ods. 1 sa považuje za podpísanú poistencom aj vtedy, ak poistenec, ktorému bolo po návrate na územie Slovenskej republiky nariadené karanténne opatrenie,73) túto prihlášku nepodpísal a zaslal zdravotnej poisťovni elektronicky.
(7) Ustanovenia § 6 ods. 6 tretej vety, § 25 ods. 1 písm. i) a § 26 ods. 1 sa počas krízovej situácie neuplatňujú.
(8) Pri zdravotnej starostlivosti poskytovanej počas krízovej situácie zdravotná poisťovňa neuplatňuje obmedzenie úhrady zdravotnej starostlivosti podľa § 9 ods. 2 úvodnej vety pre poistencov, ktorí sa stali dlžníkmi počas krízovej situácie; údaj o tom, že takýto poistenec má právo na úhradu zdravotnej starostlivosti podľa § 9 ods. 1, sa zapisuje do zoznamu dlžníkov.
(9) Na úhradu zdravotnej starostlivosti v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorá bola počas krízovej situácie poskytnutá osobe, ktorá nie je verejne zdravotne poistená, ak vymáhanie úhrady od tejto osoby je spojené s odôvodnenými nadmernými ťažkosťami, sa vzťahuje postup ustanovený v § 9 ods. 4 až 6.
(10) Lehota určená v § 10a ods. 1 a 3 sa počas krízovej situácie neuplatňuje, ak lehotu nie je možné dodržať z dôvodu, ktorý zdravotná poisťovňa nemohla ovplyvniť. Zdravotná poisťovňa je povinná doručiť poistencovi preukaz poistenca a európsky preukaz elektronicky najneskôr do ôsmeho dňa po odvolaní krízovej situácie.
(11) Výkaz nedoplatkov, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť počas krízovej situácie, sa stáva exekučným titulom až uplynutím ôsmeho dňa po odvolaní krízovej situácie. Ak boli voči takémuto výkazu nedoplatkov podané námietky do ôsmeho dňa po odvolaní krízovej situácie, považujú sa za námietky podané v lehote podľa § 17a ods. 4.
(12) Preddavok na poistné, ktorého platiteľom je štát podľa § 16 ods. 2 písm. e), môže počas krízovej situácie vypočítať, platiť a odvádzať štát aj v sume vyššej, ako je ustanovená v § 16 ods. 2 písm. e). Preddavok na poistné podľa prvej vety sa rozdelí medzi zdravotné poisťovne pomerne podľa počtu poistencov oznámených podľa § 23 ods. 9 písm. c). Preddavok na poistné vypočítaný, vyplatený a odvedený podľa prvej vety vstupuje do výpočtu ročného zúčtovania poistného plateného štátom podľa § 19 ods. 20.
(13) Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného podľa § 19 ods. 1 za rok 2019 do 31. októbra 2020.
(14) Príslušná zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného plateného štátom za kalendárny rok 2019 na základe údajov z centrálneho registra poistencov52) a podá ho ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 23. novembra 2020.
(15) Poistenec sa môže počas krízovej situácie preukazovať pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti aj

a) preukazom poistenca zobrazeným v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne, ak ju zdravotná poisťovňa sprístupňuje,
b) uvedením svojho rodného čísla.
(16) Poistenec a platiteľ poistného sú počas krízovej situácie povinní splniť povinnosti ustanovené v § 23 ods. 1 až 6, 8, 10 až 12 a ods. 15 a v § 24 písm. c), f) až o) najneskôr do ôsmich dní od odvolania krízovej situácie. Ak došlo k splneniu si povinností v termíne podľa predchádzajúcej vety, pokladá sa povinnosť za splnenú včas a neuplatní sa postup podľa § 26.
(17) Zdravotná poisťovňa počas krízovej situácie neuplatňuje postup podľa § 23 ods. 13.

20) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
52) § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 581/2004 Z.z.
69) § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
70) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
71) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
72) § 293ew ods. 2 písm. a) zákona č. 461/2003 Z.z. v znení zákona č. 68/2020 Z.z.
73) § 2 ods. 1 písm. q) a § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.