§ 38et Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020

§ 38et
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
Ustanovenie § 10b ods. 1 písm. a) druhého bodu a piateho bodu v znení účinnom od 1. januára 2020 sa vzťahuje na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka uzatvorenú s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020.