§ 38eq Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020

§ 38eq
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
Ročné zúčtovanie poistného plateného štátom za rok 2019 sa vykoná v roku 2020 podľa § 19 v znení účinnom do 31. decembra 2019.