§ 38em Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018

§ 38em
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1) Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 sa v kalendárnom roku 2018 znižuje o sumu vyplateného peňažného plnenia podľa osobitných predpisov,66) najviac o 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca podľa osobitných predpisov67) a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu 2018 trval nepretržite aspoň 24 mesiacov.
(2) Ak mal zamestnanec vyplatené peňažné plnenie podľa osobitných predpisov,66) viacerými zamestnávateľmi v sume vyššej ako 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2018 sa vymeriavací základ zamestnanca podľa odseku 1 u každého zamestnávateľa, ktorý sa na tomto peňažnom plnení podieľal, pomerne zvýši podľa výšky vyplateného peňažného plnenia. Ustanovenie § 13 ods. 18 platí rovnako aj na zamestnanca, ktorý mal v roku 2018 vyplatené peňažné plnenie podľa osobitného predpisu,68) viacerými zamestnávateľmi.
(3) Zamestnávateľ, ktorý vyplatil zamestnancovi peňažné plnenie podľa osobitných predpisov,66) v kalendárnom roku 2018, je povinný v mesačnom výkaze uviesť aj sumu vyplateného peňažného plnenia podľa odseku 1.

66) § 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce v znení zákona č. 63/2018 Z.z.
§ 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2018 Z.z.
§ 142 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z.z. v znení zákona č. 63/2018 Z.z.

67) § 134 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

§ 29 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
§ 160 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z.z.
68) § 5 ods. 7 písm. o) zákona č. 595/2003 Z.z. v znení zákona č. 63/2018 Z.z.